จัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับที่ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง วันที่รับเอกสาร วันที่ยื่นซอง วันที่เปิดซอง/ประมูล เอกสาร
31 17/07/2566 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณ สำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถที่ 1-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,363,200.00 17/07/2566 - 08/08/2566 09/08/2566 10/08/2566
32 17/07/2566 ประกาศประกวดราคา จ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 801,900.00 17/07/2566 - 26/07/2566 27/07/2566 31/07/2566
33 13/07/2566 ประกาศเชิญชวน ติดภาพโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทางธรรมดา จำนวน ๑๕๒๐ คัน ประกาศเชิญชวน 40,647,331.20 13/07/2566 - 18/07/2566 19/07/2566 19/07/2566
34 12/07/2566 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรอง (DR ERP) พร้อมติดตั้ง จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 2,645,040.00 12/07/2566 - 21/07/2566 24/07/2566 25/07/2566
35 11/07/2566 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 600 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,943,400.00 11/07/2566 - 27/07/2566 31/07/2566 03/08/2566
36 07/07/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 2,940,300.00 07/07/2566 - 17/07/2566 18/07/2566 19/07/2566
37 05/07/2566 ประกาศประกวดราคาว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 903,740.20 05/07/2566 - 14/07/2566 17/07/2566 18/07/2566
38 03/07/2566 ประกวดราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,999,150.00 03/07/2566 - 24/07/2566 25/07/2566 26/07/2566
39 03/07/2566 ประกาศประกวดราคาเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ติดต้้งที่สำนักงานใหญ่และเขตการเดินรถที่ 1-8 ครั้งที่ 2 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 72,000,000.00 03/07/2566 - 07/08/2566 08/08/2566 09/08/2566
40 30/06/2566 ประกาศยกเลิกประกวดราคาว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 903,740.20
41 30/06/2566 ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงานประจำปี 2561 และ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16,251,452.00 30/06/2566 - 19/07/2566 20/07/2566 21/07/2566
42 27/06/2566 ประกาศประกวดราคาว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 903,740.20 27/06/2566 - 06/07/2566 07/07/2566 10/07/2566
43 23/06/2566 ประกาศยกเลิกประกวดราคา จ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 801,900.00
44 23/06/2566 จำหน่ายซากอะไหล่เก่ารถยนต์โดยสาร ของเขตการเดินรถที่ 7 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2566 - 05/07/2566 26/06/2566 - 05/07/2566 06/07/2566
45 23/06/2566 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑๑ อัตรา จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 2,940,300.00
46 20/06/2566 ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 72,000,000.00
47 15/06/2566 ประกาศประกวดราคาเรื่องเช่าใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 100 ชุด จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 16,987,320.00 15/06/2566 - 06/07/2566 07/07/2566 10/07/2566
48 14/06/2566 ประกาศประกวดราคาเรื่องจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการและการติดตามผลการดำเนินงานเหมาซ่อมรถโดยสารประจำทาง ขสมก. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 9,951,000.00 14/06/2566 - 03/07/2566 04/07/2566 05/07/2566
49 13/06/2566 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสนับสนุนการทำงานและรักษาความปลอดภัยห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 797,150.00 13/06/2566 - 22/06/2566 23/06/2566 26/06/2566
50 12/06/2566 เช่าใช้ระบบสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 998,952.00 12/06/2566 - 21/06/2566 22/06/2566 23/06/2566
51 08/06/2566 เช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi-Fi พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,197,865.00 08/06/2566 - 19/06/2566 20/06/2566 21/06/2566
52 25/05/2566 จ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 2,940,300.00 25/05/2566 - 06/06/2566 07/06/2566 08/06/2566
53 24/05/2566 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้ง จำนวน 300 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 56,710,000.00 24/05/2566 - 26/06/2566 27/06/2566 28/06/2566
54 24/05/2566 ว่าจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 801,900.00 24/05/2566 - 02/06/2566 06/06/2566 07/06/2566
55 23/05/2566 จ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 3,415,620.00 23/05/2566 - 01/06/2566 02/06/2566 06/06/2566
56 02/05/2566 จ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 9,469,500.00 02/05/2566 - 16/05/2566 22/05/2566 23/05/2566
57 30/03/2566 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2563 และทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2564 ของเขตการเดินรถที่ 3 ด้วยวิธีขายทอดตลาด 9,050.00 30/03/2566 - 24/04/2566 25/04/2566 25/04/2566
58 14/02/2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นอู่บรมราชนนี เขตการเดินรถ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 553,000.00 14/02/2566 14/02/2566 14/02/2566
59 14/02/2566 ประกาศขายกระดาษ (เอกสารทำลาย) และถังเปล่าบรรจุแอลกอฮอล์ ของเขตการเดินรถที่ 2 วิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2566 - 22/02/2566 23/02/2566 23/02/2566
60 19/01/2566 ประกาศประกวดราคาเรื่องซื้อเครื่องระบบไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 500 Kv สำหรับอาคาร ขสมก. 6 ชั้น และห้องดาต้าเซ็นเตอร์ พร้อมติดตั้ง (ทักษกร) จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 5,990,000.00 19/01/2566 - 02/02/2566 03/02/2566 06/02/2566

Pages