วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม/ภารกิจ/วัฒนธรรมองค์กร/อำนาจหน้าที่

ภาพประกอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจ วัฒนธรรมองค์การ
ภาพประกอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจ วัฒนธรรมองค์การ รูปที่ 2
ภาพประกอบอำนาจหน้าที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ