ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการ ปีงบประมาณ ประเภทหน่วยงาน กระทรวง ชื่อหน่วยงาน อำเภอ จังหวัด งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินงบประมาณ แหล่งที่มาของงบประมาณ สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง (บาท) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก เลขที่โครงการ วันที่ลงนามในสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา
1 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 14 รายการ 237288.55 งบประมาณประจำปี 2567 จัดทำสัญญา/PO แล้ว วิธีเฉพาะเจาะจง 237,288.55 237,288.55 0105541054221 บริษัท เอส ซี ที ซี จำกัด 05/04/2567 05/04/2567
2 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 8129.86 งบประมาณประจำปี 2567 จัดทำสัญญา/PO แล้ว วิธีเฉพาะเจาะจง 8,129.86 8,129.86 3100100987331 ร้านข้าวหอมเครื่องเขียน 05/04/2567 05/04/2567
3 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ้างทำมู่ลิ่ไม้ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ 79800 งบประมาณประจำปี 2567 จัดทำสัญญา/PO แล้ว วิธีเฉพาะเจาะจง 79,800.00 79,800.00 3669900210033 ร้านมายโฮม 05/04/2567 05/04/2567
4 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อวัสดุสำนักงาน-เครื่องเขียน (สำรองคลัง) จำนวน 19 รายการ 31839.99 งบประมาณประจำปี 2567 ระหว่างดำเนินการ วิธีเฉพาะเจาะจง 31,839.99 31,839.99 0103535005123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เอ็น. มาร์เก็ตติ้ง 04/04/2567 04/04/2567
5 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง 82604 งบประมาณประจำปี 2567 จัดทำสัญญา/PO แล้ว วิธีเฉพาะเจาะจง 82,604.00 82,604.00 0125562019107 บริษัท สมาร์ทเซนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 02/04/2567 02/04/2567
6 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Printronix P7215 จำนวน 2 เครื่อง 6420 งบประมาณประจำปี 2567 ระหว่างดำเนินการ วิธีเฉพาะเจาะจง 6,420.00 6,420.00 0105530016536 บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด 02/04/2567 02/04/2567
7 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ้างทำตรายาง ชื่อ สกุล ตำแหน่ง จำนวน 2 อัน 438.70 งบประมาณประจำปี 2567 ระหว่างดำเนินการ วิธีเฉพาะเจาะจง 438.70 438.70 3100100987331 ร้านข้าวหอม เครื่องเขียน 02/04/2567 02/04/2567
8 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ้างทำป้ายอะครีลิกใส และโลโก้ BMTA จำนวน 16 ชิ้น 29639 งบประมาณประจำปี 2567 ระหว่างดำเนินการ วิธีเฉพาะเจาะจง 29,639.00 29,639.00 0105548063056 บริษัท ชาโต เดอ อาร์ต จำกัด 01/04/2567 01/04/2567
9 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรแสดงตัวพนักงาน Card Printer Cs-200e จำนวน 1 เครื่อง 36380 งบประมาณประจำปี 2567 ระหว่างดำเนินการ วิธีเฉพาะเจาะจง 36,380.00 01/04/2567 01/04/2567
10 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารแบบ Multifunciton Printer ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง 1444 งบประมาณประจำปี 2567 จัดทำสัญญา/PO แล้ว วิธีเฉพาะเจาะจง 144,450.00 144,450.00 0105565080931 บริษัท เอสที ดิจิทัง โซลูชั่นส์ จำกัด 01/04/2567 01/04/2567
11 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้งานระบบสารสนเทศ จำนวน 8 รายการ 31071.73 งบประมาณประจำปี 2567 จัดทำสัญญา/PO แล้ว วิธีเฉพาะเจาะจง 31,071.73 31,071.73 0125562019107 บริษัท สมาร์ทเซนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 26/03/2567 26/03/2567
12 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ 2461 งบประมาณประจำปี 2567 จัดทำสัญญา/PO แล้ว วิธีเฉพาะเจาะจง 2,461.00 2,461.00 0135558001606 บริษัท สมหวัง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายจำกัด 20/03/2567 20/03/2567
13 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ 2193.50 งบประมาณประจำปี 2567 จัดทำสัญญา/PO แล้ว วิธีเฉพาะเจาะจง 2,193.50 2,193.50 0135558001606 บริษัท สมหวัง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายจำกัด 20/03/2567 20/03/2567
14 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ 5296.50 งบประมาณประจำปี 2567 จัดทำสัญญา/PO แล้ว วิธีเฉพาะเจาะจง 5,296.50 5,296.50 0135558001606 บริษัท สมหวัง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายจำกัด 20/03/2567 20/03/2567
15 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ ชั้น 1 เป็นห้องโถง จำนวน 50 รายการ 477092.67 งบประมาณประจำปี 2567 จัดทำสัญญา/PO แล้ว วิธีเฉพาะเจาะจง 477,092.67 0103527027725 หจก.พระยาไกรอินเตอร์เทรด 20/03/2567 20/03/2567
16 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และภาพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี จำนวน 2 ภาพ 3424 งบประมาณประจำปี 2567 จัดทำสัญญา/PO แล้ว วิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2567 19/03/2567
17 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 10465.67 งบประมาณประจำปี 2567 ระหว่างดำเนินการ วิธีเฉพาะเจาะจง 10,465.67 11/03/2567 11/03/2567
18 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อกระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9.5X11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ไม่มีเส้นปรุ 2 ข้าง จำนวน 10 กล่อง ซื้อกระดาษต่อเนื่อง ชนาด 9.5X11 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น ไม่มีเส้นปรุ 2 ข้าง งบประมาณประจำปี 2567 ระหว่างดำเนินการ วิธีเฉพาะเจาะจง 8,506.50 11/03/2567 11/03/2567
19 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ้างตรวจสอบอาคารสำนักงาน อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 งาน 235400 งบประมาณประจำปี 2567 ระหว่างดำเนินการ วิธีเฉพาะเจาะจง 235,400.00 235,400.00 0993000132670 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 11/03/2567 11/03/2567
20 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อยาสามัญ จำนวน 11 รายการ 20731.04 งบประมาณประจำปี 2567 จัดทำสัญญา/PO แล้ว วิธีเฉพาะเจาะจง 20,731.04 20,731.04 0105558077271 บริษัท พี.ซี.กรุ๊ป 1994 จำกัด 07/03/2567 07/03/2567

Pages