จัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับที่ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง วันที่รับเอกสาร วันที่ยื่นซอง วันที่เปิดซอง/ประมูล เอกสาร
1 14/05/2567 ประกาศประกวดราคา จ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,711,400.00 14/05/2567 - 21/05/2567 23/05/2567 24/05/2567
2 14/05/2567 จ้างโครงการระบบสำรองช่วยสนับสนุนการทำงาน การบริหารจัดการทรัพยากร (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18,000,000.00 14/05/2567 - 31/05/2567 04/06/2567 05/06/2567
3 14/05/2567 ยกเลิกประกาศประกวดราคา จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11,973,300.00
4 02/05/2567 ยกเลิกประกาศประกวดราคา จ้างโครงการระบบสำรองช่วยสนับสนุนการทำงาน การบริหารจัดการทรัพยากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,800,000.00
5 02/05/2567 จำหน่ายซากอะไหล่เก่ารถยนต์โดยสาร ของเขตการเดินรถที่ 7 จำนวน 11 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง 308,169.50 02/05/2567 - 15/05/2567 02/05/2567 - 15/05/2567 16/05/2567
6 30/04/2567 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการงบลงทุนประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,382,100.00 30/04/2567 - 08/05/2567 09/05/2567 13/05/2567
7 26/04/2567 ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ผู้บริหารและเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 11 รายการ งบลงทุนปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 886,200.00 26/04/2567 - 03/05/2567 07/05/2567 08/05/2567
8 24/04/2567 อนุมัติยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิติดตั้งหรือแขวน พร้อมติดตั้ง งบลงทุนปี 2567 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 4,382,100.00
9 22/04/2567 ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น เครื่องนับเหรียญแบบตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 874,666.00 22/04/2567 - 01/05/2567 02/05/2567 03/05/2567
10 09/04/2567 ประกาศประกวดราคา จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11,973,300.00 09/04/2567 - 01/05/2567 02/05/2567 03/05/2567
11 05/04/2567 ประกาศยกเลิก จ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพพร้อมเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,711,400.00
12 27/03/2567 ประกาศประกวดราคาเช่าใช้อุปกรณ์สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย San Storag พร้อมติดตั้ง จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 2,391,450.00 27/03/2567 - 03/04/2567 04/04/2567 05/04/2567
13 25/03/2567 จ้างโครงการระบบสำรองช่วยสนับสนุนการทำงาน การบริหารจัดการทรัพยากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18,000,000.00 25/03/2567 - 19/04/2567 22/04/2567 23/04/2567
14 15/03/2567 ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 815,340.00 15/03/2567 - 25/03/2567 26/03/2567 27/03/2567
15 14/03/2567 จ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,711,400.00 14/03/2567 - 25/03/2567 26/03/2567 27/03/2567
16 11/03/2567 เช่าใช้บริการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ สำหรับรองรับการพัฒนาระบบของ ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,489,440.00 11/03/2567 - 20/03/2567 21/03/2567 22/03/2567
17 05/03/2567 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 358,824.50 05/03/2567 - 14/03/2567 15/03/2567 18/03/2567
18 05/03/2567 ประะกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะทำงาน หมวดเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 13 รายการ งบลงทุนประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 644,980.00 05/03/2567 - 12/03/2567 13/03/2567 14/03/2567
19 28/02/2567 ยกเลิกประกาศ ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น เครื่องนับเหรียญแบบตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 874,666.00
20 28/02/2567 ประกาศประกวราคาจ้างตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,167,840.00 28/02/2567 - 06/03/2567 07/03/2567 08/03/2567
21 22/02/2567 ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 54,972,500.00 22/02/2567 - 22/03/2567 25/03/2567 26/03/2567
22 20/02/2567 ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวนพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,382,100.00
23 20/02/2567 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี 2567 งวดประจำเดือน ตุลาคม 2566 ทุกวิธี
24 14/02/2567 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวน พร้อมติดตั้ง งบลงทุนปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,382,100.00 14/02/2567 - 21/02/2567 22/02/2567 23/02/2567
25 06/02/2567 ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น เครื่องนับเหรียญแบบตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 874,666.00 06/02/2567 - 15/02/2567 16/02/2567 19/02/2567
26 06/02/2567 ประกาศยกเลิกเช่าใช้บริการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ สำหรับระบบการจัดการข้อมูลและสวัสดิการพนักงาน ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,489,440.00
27 22/01/2567 จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพไม่ใช้งาน เขตการเดินรถที่ 4 จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2567 22/01/2567 - 29/01/2567 29/01/2567
28 08/01/2567 เช่าใช้บริการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ สำหรับระบบการจัดการข้อมูลสวัสดิการพนักงาน ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,489,440.00 08/01/2567 - 16/01/2567 17/01/2567 18/01/2567
29 08/01/2567 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบ Security Information And Event Management จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 3,500,000.00 08/01/2567 - 15/01/2567 16/01/2567 17/01/2567
30 20/12/2566 ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงานประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,512,937.75 20/12/2566 - 08/01/2567 09/01/2567 10/01/2567

Pages