จัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับที่ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง วันที่รับเอกสาร วันที่ยื่นซอง วันที่เปิดซอง/ประมูล เอกสาร
1 30/11/2566 จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,940,000.00 30/11/2566 - 19/12/2566 20/12/2566 21/12/2566
2 30/11/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ ขสมก. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 9,989,500.00 30/11/2566 - 18/12/2566 19/12/2566 20/12/2566
3 22/11/2566 ประกาศประกวดราคาเรื่องซื้อแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูหิ้วสกรีน 2 ตำแหน่ง สีเขียวอ่อน จำนวน 13,000 ใบ เลขที่ 32-2566 ลว.22 พ.ย.2566 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 3,060,200.00 22/11/2566 - 29/11/2566 30/11/2566 01/12/2566
4 06/10/2566 จำหน่ายเอกสารและแบบพิมพ์ต่างๆของเขตการเดินรถที่ 7 จำนวน 2 รายการ โดยววิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2566 - 25/10/2566 09/10/2566 - 25/10/2566 26/10/2566
5 06/09/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการการจัดการข้อมูลบุคคลและสวัสดิการพนักงาน ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,990,030.00 06/09/2566 - 13/09/2566 14/09/2566 15/09/2566
6 29/08/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 801,900.00 29/08/2566 - 07/09/2566 08/09/2566 11/09/2566
7 29/08/2566 ประกาศยกเลิกจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการและการติดตามผลการดำเนินงานเหมาซ่อมรถโดยสารประจำทาง ขสมก.(Thaksakorn) จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 10,000,000.00
8 22/08/2566 ซ่อมแซมพื้นลานจอดรถ อู่คลองเตย กปด.14 เขตการเดินรถที่ 4 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 5,086,028.86 22/08/2566 - 05/09/2566 06/09/2566 07/09/2566
9 21/08/2566 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 801,900.00
10 17/08/2566 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ชัวคราว) และห้องสุขา อู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 1,268,000.00 17/08/2566 - 24/08/2566 25/08/2566 25/08/2566
11 15/08/2566 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ชั่วคราว) อู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 1,268,000.00 15/08/2566 08/08/2566 - 17/08/2566 10/08/2566
12 15/08/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา ครั้งที่ 3 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 2,940,300.00 15/08/2566 - 22/08/2566 23/08/2566 24/08/2566
13 09/08/2566 ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงาน ประจำปี 2561 และ 2562 (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16,215,452.00 09/08/2566 - 29/08/2566 30/08/2566 31/08/2566
14 08/08/2566 ประกาศยกเลิกประกวดราคาว่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑๑ อัตรา จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 2,940,300.00
15 08/08/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 3 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 903,740.20 08/08/2566 - 16/08/2566 17/08/2566 18/08/2566
16 07/08/2566 เช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi-Fi พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,197,865.00 07/08/2566 - 17/08/2566 18/08/2566 21/08/2566
17 03/08/2566 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 903,740.20
18 27/07/2566 ประกาศยกเลิก ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงาน ประจำปี 2561 และ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16,215,452.00
19 17/07/2566 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณ สำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถที่ 1-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,363,200.00 17/07/2566 - 08/08/2566 09/08/2566 10/08/2566
20 17/07/2566 ประกาศประกวดราคา จ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 801,900.00 17/07/2566 - 26/07/2566 27/07/2566 31/07/2566
21 13/07/2566 ประกาศเชิญชวน ติดภาพโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทางธรรมดา จำนวน ๑๕๒๐ คัน ประกาศเชิญชวน 40,647,331.20 13/07/2566 - 18/07/2566 19/07/2566 19/07/2566
22 12/07/2566 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรอง (DR ERP) พร้อมติดตั้ง จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 2,645,040.00 12/07/2566 - 21/07/2566 24/07/2566 25/07/2566
23 11/07/2566 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 600 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,943,400.00 11/07/2566 - 27/07/2566 31/07/2566 03/08/2566
24 07/07/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 2,940,300.00 07/07/2566 - 17/07/2566 18/07/2566 19/07/2566
25 05/07/2566 ประกาศประกวดราคาว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 903,740.20 05/07/2566 - 14/07/2566 17/07/2566 18/07/2566
26 03/07/2566 ประกวดราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,999,150.00 03/07/2566 - 24/07/2566 25/07/2566 26/07/2566
27 03/07/2566 ประกาศประกวดราคาเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ติดต้้งที่สำนักงานใหญ่และเขตการเดินรถที่ 1-8 ครั้งที่ 2 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 72,000,000.00 03/07/2566 - 07/08/2566 08/08/2566 09/08/2566
28 30/06/2566 ประกาศยกเลิกประกวดราคาว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 903,740.20
29 30/06/2566 ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงานประจำปี 2561 และ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16,251,452.00 30/06/2566 - 19/07/2566 20/07/2566 21/07/2566
30 27/06/2566 ประกาศประกวดราคาว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 903,740.20 27/06/2566 - 06/07/2566 07/07/2566 10/07/2566

Pages