ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 24/01/2563 ราคากลางเรื่องจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 154,000.00 PDF icon ราคากลางเรื่องจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
2 22/01/2563 ซื้อหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 จำนวน 20,000 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 499,904.00 PDF icon ราคากลางซื้อหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 จำนวน 20,000 ชิ้น
3 09/01/2563 จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,230,000.00 PDF icon ประกาศราคากลางจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
4 06/01/2563 ซือประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 62,728,776.00 PDF icon ประกาศราคากลางประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์
5 27/12/2562 ราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28,275,200.00 PDF icon ราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
6 19/12/2562 ราคากลางจ้างผลิตสปอตประชาสัมพันธ์ ขสมก.มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 497,550.00 PDF icon ราคากลางจ้างผลิตสปอตประชาสัมพันธ์ ขสมก.มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน
7 17/12/2562 ประกาศราคากลาง จัดทำประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebranding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,083,680.00 PDF icon ราคากลาง
8 13/12/2562 จ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน 13,347 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,268,990.00 PDF icon จ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน 13,347 ตัว
9 04/12/2562 ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำ Box Set 1000 เซ้ท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 288,900.00 PDF icon ราคากลาง Box Set 1000 เซ็ท
10 03/12/2562 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 PDF icon ราคากลาง
11 03/12/2562 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 PDF icon ราคากลาง
12 03/12/2562 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 PDF icon ราคากลาง
13 03/12/2562 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 PDF icon ราคากลาง
14 03/12/2562 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 PDF icon ราคากลาง
15 03/12/2562 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 PDF icon ราคากลาง
16 03/12/2562 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 PDF icon ราคากลาง
17 26/11/2562 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,040,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ
18 26/11/2562 ราคากลางหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 248,432.60 PDF icon หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 13 รายการ
19 25/11/2562 ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 227,910.00 PDF icon ราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง
20 11/11/2562 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 297,600.00 PDF icon ราคากลาง

Pages