ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 26/11/2564 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีคัดเลือก 2,116,800.00 PDF icon ราคากลางเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน
2 14/01/2564 จ้างทำสติกเกอร์หมอชนะ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 164,780.00 PDF icon ประกาศราคากลางจ้างทำสติกเกอร์หมอชนะ
3 06/01/2564 จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไอซีทีมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจของ ขสมก.ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,831,100.00 PDF icon ราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไอซีทีมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจของ ขสมก.ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)
4 04/01/2564 เช่าที่บริเวณใต้ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ หน้าพิพธภัณฑ์ช้างเอราวัณ กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 869,760.00 PDF icon ราคากลางเช่าที่บริเวณใต้ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ หน้าพิพธภัณฑ์ช้างเอราวัณ กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
5 04/01/2564 ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ (ขนาดบรรจุถังละ 18 ลิตร) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,496,096.00 PDF icon ราคากลางซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ (ขนาดบรรจุถังละ 18 ลิตร)
6 17/12/2563 จ้างทำหลังคากันฝนหน้ามุกทางเดินขึ้นอาคารสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 393,977.21 PDF icon ราคากลางจ้างทำหลังคากันฝนหน้ามุกทางเดินขึ้นอาคารสำนักงานใหญ่
7 15/12/2563 ซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีคัดเลือก 92,461,696.00 PDF icon ซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2564
8 15/12/2563 เช่าที่ดินอู่คลองเตย กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,046,596.00 PDF icon เช่าที่ดินอู่คลองเตย กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย
9 04/12/2563 จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ (Rebranding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,000,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ (Rebranding)
10 04/12/2563 ราคากลาง การซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 193,787.70 PDF icon ราคากลาง
11 30/11/2563 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณใยแก้วความเร็วสูง MPLS ความเร็ว ๑๐๐ Mbps ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 192,600.00 PDF icon ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณใยแก้วความเร็วสูง MPLS ความเร็ว ๑๐๐ Mbps
12 26/11/2563 ซื้อชุดกาแฟพร้อมช้อนจากมูลนิธิสายใจไทย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 292,500.00 PDF icon ราคากลางซื้อชุดกาแฟพร้อมช้อนจากมูลนิธิสายใจไทย
13 25/11/2563 ราคากลาง การจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2563 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 378,780.00 PDF icon ราคากลาง
14 24/11/2563 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 232,453,338.00 PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 6 รายการ จำนวน 1,749 คัน
15 11/11/2563 ซื้อจอภาพตั้งโต๊ะผู้ร่วมประชุมและอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้องประชุม พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 491,023.00 PDF icon ซื้อจอภาพตั้งโต๊ะผู้ร่วมประชุมและอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพห้องประชุม พร้อมติดตั้ง
16 06/11/2563 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS ความเร็ว ๑๐๐ Mbps ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 192,600.00 PDF icon ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS ความเร็ว ๑๐๐ Mbps
17 02/11/2563 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 480,000.00 PDF icon จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
18 22/10/2563 ประกาศราคากลาง ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,806,131.00 PDF icon ราคากลางผ้าตัดเครื่องแบบพนักงาน ปี 2564
19 20/10/2563 ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 7 เครื่อง และสำรองเครื่องถ่าย 3 เครื่อง ด้ววยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 0.39 PDF icon ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
20 24/09/2563 จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ และ Presentation แผนฟื้นฟูกิจการองค์การฉบับปรับปรุง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 485,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ และ Presentation แผนฟื้นฟูกิจการองค์การฉบับปรับปรุง

Pages