ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 10/07/2563 ราคากลาง การซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 435,597.00 PDF icon ราคากลาง
2 25/06/2563 ประกาศราคากลาง ซื้อ Software Antivirus 950 License พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 665,000.00 PDF icon ประกาศราคากลาง
3 25/06/2563 ประกาศราคากลาง ว่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ 11 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,640,869.00 PDF icon ราคากลาง ว่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่ห้องเทคนิคการแพทย์ 11 คน
4 18/06/2563 เช่าใช้พื้นที่เป็นสถานที่ทำการและอู่จอดรถโดยสาร อู่ท่าอิฐ เขตการเดินรถที่ 7 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,000,000.00 PDF icon เช่าใช้พื้นที่เป็นสถานที่ทำการและอู่จอดรถโดยสาร อู่ท่าอิฐ เขตการเดินรถที่ 7
5 15/06/2563 ประกาศราคากลางซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค บรรจุถังละ 18 ลิตร จำนวน 3,240 ถัง เพิ่มเติม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,080,080.00 PDF icon ประกาศราคากลางซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค เพิ่มเติม
6 12/06/2563 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ขสมก. ระบบ ERP พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 74,500,000.00 PDF icon ราคากลาง ระบบ ERP
7 11/06/2563 ประกาศราคากลาง การซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 109,461.00 PDF icon ราคากลาง
8 08/06/2563 ประกาศราคากลางขายทรัพย์สินชำรุดปี2561 ขายทอดตลาด 5,545.68 PDF icon ราคากลางขายทรัพย์สินชำรุดปี2561
9 05/06/2563 ประกาศราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,573,008.00 PDF icon ราคากลางจ้างรักาาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่
10 04/06/2563 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีคัดเลือก 2,140,000.00 PDF icon ราคากลางเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง
11 04/06/2563 ประกาศราคากลาง เช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,999,210.00 PDF icon ราคากลางเช่าอุปกรณ์บริหารและจัดการ (IP Address Management)
12 04/06/2563 จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ &Infographic เรื่องการปรุบปรุงแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 481,500.00 PDF icon ราคากลางจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ &Infographic เรื่องการปรุบปรุงแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ
13 02/06/2563 จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำร่างของเขตของงาน (TOR) การจัดหารถโดนสารตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ (ฉบับปรับปรุงใหม่) โดยวิธีเฉพาะจง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,090,928.00 PDF icon จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำร่างของเขตของงาน (TOR) การจัดหารถโดนสารตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ (ฉบับปรับปรุงใหม่) โดยวิธีเฉพาะจง
14 29/05/2563 ราคากลาง ว่าจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 729,000.00 PDF icon ราคากลาง ว่าจ้างแพทย์
15 19/05/2563 ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2561 เขตกการเดินรถที่ 4 ขายทอดตลาด 2,666.45 PDF icon ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2561 เขตกการเดินรถที่ 4
16 19/05/2563 ราคากลาง ว่าจ้างจัดทำวารสารล้อหมุนประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 816,624.00 PDF icon ราคากลาง ว่าจ้างจัดทำวารสารล้อหมุน ปี 2563
17 18/05/2563 เช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,129,899.20 PDF icon ราคากลางเช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน
18 18/05/2563 จ้างทำสติ๊กเกอร์รับรองคุณภาพมาตราฐาน ISO 9001:2015 จำนวน 3,152 ชิ้น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 630,400.00 PDF icon ราคากลางจ้างทำสติ๊กเกอร์รับรองคุณภาพมาตราฐาน ISO 9001:2015 จำนวน 3,152 ชิ้น
19 13/05/2563 จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebranding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,914,831.00 PDF icon ราคากลางจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebranding)
20 12/05/2563 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่ไร่ขิง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,466,400.00 PDF icon ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่ไร่ขิง เขต 6

Pages