ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 26/11/2564 เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีคัดเลือก 2,116,800.00 PDF icon ราคากลางเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คัน
2 17/09/2564 จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ด้านบัญชีและการเงิน เป็นรายบุคคล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 420,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ด้านบัญชีและการเงิน เป็นรายบุคคล
3 17/09/2564 จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ด้านกฎหมาย เป็นรายบุคคล ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 420,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ด้านกฎหมาย เป็นรายบุคคล
4 16/09/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,067,260.90 PDF icon ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คันต่อไปอีก 1 เดือน
5 15/09/2564 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 5 รายการ วงเงินไม่เกิน (ทรงวุฒธิ์) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 108,926.00 PDF icon ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 5 รายการ
6 07/09/2564 ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 70 ขนาดบรรจุปี๊บละ 18 ลิตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 963,000.00 PDF icon ราคากลางซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 70 ขนาดบรรจุปี๊บละ 18 ลิตร
7 27/08/2564 ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดของเขตการเดินรถที่ 3 ด้วยวิธีขายทอดตลาด 8,877.00 PDF icon ประกาศขายทอดตลาดขายทรัพย์สินชำรุด
8 18/08/2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 484,600.00 PDF icon ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ
9 18/08/2564 ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 70 ขนาดบรรจุปี๊บละ 18 ลิตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 481,500.00 PDF icon ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 70 ขนาดบรรจุปี๊บละ 18 ลิตร
10 18/08/2564 ซ่อมแซมรั้วกันรถโดยสารตกคลองระบายน้ำ เฉพาะเจาะจง 267,582.00 PDF icon รายละเอียดขอบเขตงาน
11 16/08/2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 77,484,446.10 PDF icon ราคกลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
12 10/08/2564 ซื้อเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวในด้วยไฟฟ้าชนอดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้และติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,350,000.00 PDF icon ซื้อเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวในด้วยไฟฟ้าชนอดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้และติดตั้ง
13 09/08/2564 ราคากลาง การจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโโยสารประจำทางขององค์การ ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,710,483.60 PDF icon ราคากลาง
14 05/08/2564 ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน 11 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,343,683.56 PDF icon ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด
15 05/08/2564 ซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีคัดเลือก 83,097,172.60 PDF icon ซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2565
16 05/08/2564 ราคากลาง การจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,086,946.50 PDF icon ราคากลาง
17 04/08/2564 จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณพนักงานเกษียณอายุประจำปี 2564 จำนวน 559 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 376,821.90 PDF icon จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณพนักงานเกษียณอายุประจำปี 2564 จำนวน 559 อัน
18 03/08/2564 เช่าเครื่องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,511,740.00 PDF icon ราคากลางเช่าเครื่องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server)
19 29/07/2564 ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 126,000.00 PDF icon ราคากลางซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง
20 27/07/2564 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,977,426.00 PDF icon ราคากลางจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

Pages