ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 24/05/2567 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 193,338.30 PDF icon ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 10 รายการ
2 23/05/2567 ราคากลางจ้างซ่อมแซมรถโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน (มิ.ย.67) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 115,721,379.00 PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมรถโดยสาร 8 รายการ (มิ.ย.67)
3 23/05/2567 ราคากลางจ้างซ่อมแซมรถโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน (มิ.ย.67) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 115,721,379.00 PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมรถโดยสาร 8 รายการ (มิ.ย.67)
4 21/05/2567 ว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,106,596.00 PDF icon ราคากลางว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
5 20/05/2567 เช่ารถยนต์ไฟฟ้า และรถตู้ไฟฟ้า ใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 86,940,000.00 PDF icon ราคากลาง เช่ารถยนต์ไฟฟ้า และรถตู้ไฟฟ้า ใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 51 คัน
6 15/05/2567 ซื้ออุปกรณ์ในห้องประชุม เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 199,833.20 PDF icon ราคากลางซื้ออุปกรณ์ในห้องประชุม เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
7 15/05/2567 จ้างเหมาปรับปรุงทางเดินหลังอาคารสำนักงานการเดินรถ บันไดทางขึ้นอาคารกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 2 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 177,301.00 PDF icon ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงทางเดินรทางหลังอาคารสำนักงานการเดินรถ บันไดทางขึ้นอาคารกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 2
8 29/04/2567 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,130,000.00 PDF icon ราคากลาง เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง
9 22/04/2567 ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ของเขตการเดินรถที่ 6 โดยวิธีขายทอดตลาด 3,980.00 PDF icon ราคกลางทรัพย์สิน
10 11/04/2567 ซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหารและเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 11 รายการ งบลงทุนประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 886,200.00 PDF icon ราคากลางเก้าอี้สำหรับผู้บริหารและเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 11 รายการ
11 03/04/2567 ซื้อเครื่องขยายเสียง ลำโพง และไมโครโฟน พร้อมอุปกรณ์ หมวดเครื่องมือสื่อสาร จำนวน 6 รายการ งบลงทุนปี 2567 โดยเฉพาะเจาะจง 192,762.01 PDF icon ราคากลางซื้อเครื่องขยายเสียง ลำโพง และไมโครโฟน พร้อมอุปกรณ์ หมวดเครื่องมือสื่อสาร จำนวน 6 รายการ
12 03/04/2567 เช่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 4 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 187,143.00 PDF icon ราคากลางเช่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 4 ชุด พร้อมติดตั้ง
13 03/04/2567 ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 119,578,759.00 PDF icon ราคากลางว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน
14 02/04/2567 ซื้อเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ แบบแยกส่วนชนิดฝังฝ้าเพดาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 498,000.00 PDF icon ราคากลาง ซื้อเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ แบบแยกส่วนชนิดฝังฝ้าเพดาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง
15 19/03/2567 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 237,288.55 PDF icon ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ
16 19/03/2567 เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server) โดยาิธีเฉพาะเจาะจง 3,421,860.00 PDF icon ราคากลางเช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server)
17 15/03/2567 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารแบบ Multifunciton Printer ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144,450.00 PDF icon ราคากลางซื้อเครื่องถ่ายเอกสารแบบ Multifunciton Printer ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง
18 12/03/2567 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ ชั้น 1 เป็นห้องโถง จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 477,092.67 PDF icon ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ ชั้น 1 เป็นห้องโถง จำนวน 50 รายการ
19 11/03/2567 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,155,600.00 PDF icon ราคากลาง เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS
20 11/03/2567 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวน พร้อมติดตั้ง งบลงทุนปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,382,100.00 PDF icon ราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวน พร้อมติดตั้ง งบลงทุนปี 2567

Pages