รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายการ ปีงบประมาณ ประเภทหน่วยงาน กระทรวง ชื่อหน่วยงาน อำเภอ จังหวัด งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินงบประมาณ แหล่งที่มาของงบประมาณ สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง (บาท) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก เลขที่โครงการ วันที่ลงนามในสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา
1 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 14 รายการ 237288.55 งบประมาณประจำปี 2567 จัดทำสัญญา/PO แล้ว วิธีเฉพาะเจาะจง 237,288.55 0105541054221 บริษัท เอส ซี ที ซี จำกัด 05/04/2567 05/04/2567
2 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 8129.86 งบประมาณประจำปี 2567 จัดทำสัญญา/PO แล้ว วิธีเฉพาะเจาะจง 8,129.86 8,129.86 3100100987331 ร้านข้าวหอมเครื่องเขียน 05/04/2567 05/04/2567
3 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ้างทำมู่ลิ่ไม้ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ 79800 งบประมาณประจำปี 2567 จัดทำสัญญา/PO แล้ว วิธีเฉพาะเจาะจง 79,800.00 79,800.00 3669900210033 ร้านมายโฮม 05/04/2567 05/04/2567
4 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อวัสดุสำนักงาน-เครื่องเขียน (สำรองคลัง) จำนวน 19 รายการ 31839.99 งบประมาณประจำปี 2567 จัดทำสัญญา/PO แล้ว วิธีเฉพาะเจาะจง 31,839.99 31,839.99 0103535005123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เอ็น. มาร์เก็ตติ้ง 04/04/2567 04/04/2567
5 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง 82604 งบประมาณประจำปี 2567 จัดทำสัญญา/PO แล้ว วิธีเฉพาะเจาะจง 82,604.00 82,604.00 0125562019107 บริษัท สมาร์ทเซนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 02/04/2567 02/04/2567
6 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Printronix P7215 จำนวน 2 เครื่อง 6420 งบประมาณประจำปี 2567 จัดทำสัญญา/PO แล้ว วิธีเฉพาะเจาะจง 6,420.00 6,420.00 0105530016536 บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด 02/04/2567 02/04/2567
7 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ้างทำตรายาง ชื่อ สกุล ตำแหน่ง จำนวน 2 อัน 438.70 งบประมาณประจำปี 2567 จัดทำสัญญา/PO แล้ว วิธีเฉพาะเจาะจง 438.70 438.70 3100100987331 ร้านข้าวหอม เครื่องเขียน 02/04/2567 02/04/2567
8 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ้างทำป้ายอะครีลิกใส และโลโก้ BMTA จำนวน 16 ชิ้น 29639 งบประมาณประจำปี 2567 จัดทำสัญญา/PO แล้ว วิธีเฉพาะเจาะจง 29,639.00 29,639.00 0105548063056 บริาัท ชาโต เดอ อาร์ต จำกัด 01/04/2567 01/04/2567
9 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรแสดงตัวพนักงาน Card Printer Cs-200e 36380 งบประมาณประจำปี 2567 จัดทำสัญญา/PO แล้ว วิธีเฉพาะเจาะจง 36,380.00 36,380.00 0125559001031 บริษัท สยาม โอ การ์ด จำกัด 01/04/2567 01/04/2567
10 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารแบบ Multifunciton Printer ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง 144450 งบประมาณประจำปี 2567 จัดทำสัญญา/PO แล้ว วิธีเฉพาะเจาะจง 144,450.00 144,450.00 0105565080931 บริษัท เอสที่ ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จำกัด 01/04/2567 01/04/2567
11 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ว่าจ้างตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีงบประมาณ 2567 4467840 ค่าจ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2567 ระหว่างดำเนินการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,467,840.00 2,233,920.00 0125533001653 บริษัท โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จำกัด 67029447362 30/04/2567 30/06/2567
12 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 115721379.90 งบประมาณค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ประจำปี 2567 ระหว่างดำเนินการ วิธีเฉพาะเจาะจง 115,721,379.90 22,227,998.10 0105520000751 บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด 67039192445 29/03/2567 30/04/2567
13 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 115721379.90 งบประมาณค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ประจำปี 2567 ระหว่างดำเนินการ วิธีเฉพาะเจาะจง 115,721,379.90 6,140,730.00 0105520000751 บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด 67039192445 29/03/2567 30/04/2567
14 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 115721379.90 งบประมาณค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ประจำปี 2567 ระหว่างดำเนินการ วิธีเฉพาะเจาะจง 115,721,379.90 21,570,133.80 0105520000751 บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด 67039192445 29/03/2567 30/04/2567
15 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 115721379.90 งบประมาณค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ประจำปี 2567 ระหว่างดำเนินการ วิธีเฉพาะเจาะจง 115,721,379.90 20,604,990.00 0105505000842 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 67039192445 29/03/2567 30/04/2567
16 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 115721379.90 งบประมาณค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ประจำปี 2567 ระหว่างดำเนินการ วิธีเฉพาะเจาะจง 115,721,379.90 4,868,928.00 0105505000842 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 67039192445 29/03/2567 30/04/2567
17 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 115721379.90 งบประมาณค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ประจำปี 2567 ระหว่างดำเนินการ วิธีเฉพาะเจาะจง 115,721,379.90 16,666,800.00 0105505000842 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 67039192445 29/03/2567 30/04/2567
18 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 115721379.90 งบประมาณค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ประจำปี 2567 ระหว่างดำเนินการ วิธีเฉพาะเจาะจง 115,721,379.90 21,025,500.00 0105531037022 บริษัท แสงเจริญทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด 67039192445 29/03/2567 30/04/2567
19 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 115721379.90 งบประมาณค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร ประจำปี 2567 ระหว่างดำเนินการ วิธีเฉพาะเจาะจง 115,721,379.90 2,616,300.00 0115547007292 บริษัท ไทยแสงเจริญ เซอร์วิส จำกัด 67039192445 29/03/2567 30/04/2567
20 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้งานระบบสารสนเทศ จำนวน 8 รายการ 31071.73 งบประมาณประจำปี 2567 จัดทำสัญญา/PO แล้ว วิธีเฉพาะเจาะจง 31,071.73 31,071.73 0125562019107 บริษัท สมาร์ทเซนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 26/03/2567 26/03/2567

Pages