ประกาศยกเลิก ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงาน ประจำปี 2561 และ 2562

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
16215452
ราคากลาง: 
16,215,452.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กรกฎาคม 27, 2566