จัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับที่ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง วันที่รับเอกสาร วันที่ยื่นซอง วันที่เปิดซอง/ประมูล เอกสาร
61 19/01/2566 ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7,155,117.00 19/01/2566 - 02/02/2566 03/02/2566 06/02/2566
62 17/01/2566 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2563 และทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2564 ของเขตการเดินรถที่ 2 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีขายทอดตลาด 11,468.00 17/01/2566 - 06/02/2566 17/01/2566 - 06/02/2566 07/02/2566
63 13/01/2566 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี 2566 เดือน พ.ย.65 ทุกวิธี
64 13/01/2566 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,906,740.00 13/01/2566 - 24/01/2566 25/01/2566 26/01/2566
65 03/01/2566 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือพร้อมติดตั้งหรือติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,106,200.00
66 23/12/2565 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำเสื้อโปโลติดโลโก้ ขสมก. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 2,675,053.50 23/12/2565 - 04/01/2566 05/01/2566 06/01/2566
67 16/12/2565 ประกาศองค์การ เรื่องเชิญชวนให้เอกชนยื่นความประสงค์ ติดภาพโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทางธรรมดา จำนวน 1,520 คัน ประกาศเชิญชวน 17,480,000.00 21/12/2565 21/12/2565 21/12/2565
68 16/12/2565 ประกาศยกเลิกเชิญชวนให้เอกชนยื่นความประสงค์ ติดภาพโฆษณาภายนอกรถโดยสารประจำทางธรรมดา จำนวน ๑,๕๒๐ คัน ประกาศเชิญชวน 0.00
69 29/11/2565 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี 2566 ทุกวิธี
70 23/11/2565 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนหรือตั้งพื้นพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๑ เครื่อง งบลงทุน จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 1,106,200.00 23/11/2565 - 02/12/2565 06/12/2565 07/12/2565
71 19/10/2565 ประกาศยกเลิกโครงการว่าจ้างมี่ปรึกษาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชี มาตราฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินและสัญญาเช่า โดยคัดเลือก 3,368,090.00 19/10/2565 19/10/2565 19/10/2565
72 03/10/2565 จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพไม่ใช้งาน ของเขตการเดินรถที่ 7 จำนวน 10 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 242,412.75 03/10/2565 - 18/10/2565 03/10/2565 - 18/10/2565 19/10/2565
73 20/09/2565 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2563 และทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2564 ของเขตการเดินรถที่ 2 ขายทอดตลาด
74 16/09/2565 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 960,260.80 16/09/2565 - 23/09/2565 26/09/2565 27/09/2565
75 14/09/2565 ยกเลิกประกาศประกวดราคาเรื่อง จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 0.00 14/09/2565 14/09/2565 14/09/2565
76 08/09/2565 ประกาศยกเลิกจ้างพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นด้านบริการข้อมูลการเดินทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0.00 08/09/2565 08/09/2565 08/09/2565
77 07/09/2565 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถที่ 1-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,032,600.00 07/09/2565 - 14/09/2565 15/09/2565 16/09/2565
78 31/08/2565 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2563 - 2564 จำนวน 221 รายการ ของเขตการเดินรถที่ 2 ด้วยวิธีขายทอดตลาด 9,908.00 31/08/2565 - 20/09/2565 21/09/2565
79 31/08/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2564 ของสำนักงานใหญ่ วิธีขายทอดตลาด 31/08/2565 31/08/2565 31/08/2565
80 29/08/2565 ขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด เขตการเดินรถที่ 5 ด้วยวิธีขายทอดตลาด 5,941.00 31/08/2565 - 12/09/2565 13/09/2565 13/09/2565
81 29/08/2565 ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 659,910.00 29/08/2565 - 07/09/2565 08/09/2565 09/09/2565
82 29/08/2565 จำหน่ายทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2564 ของเขตการเดินรถที่ 7 จำนวน 31 รายการ โดยววิธีเฉพาะเจาะจง 3,100.00 29/08/2565 - 08/09/2565 29/08/2565 - 08/09/2565 09/09/2565
83 26/08/2565 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานใหญ่ จำนวน ๗ เครื่อง และสำรองเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ เครื่อง จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 1,766,844.00 26/08/2565 - 06/09/2565 07/09/2565 08/09/2565
84 24/08/2565 ประกาศประกวดราคาเรื่องเช่าใช้อุปกรณ์เข้าถึงการทำงานและความปลอดภัยการเข้าถึงการทำงานภายนอก SSL VPN พร้อมติดตั้ง จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 2,699,289.00 24/08/2565 - 02/09/2565 24/08/2565 - 05/09/2565 06/09/2565
85 18/08/2565 เช่าใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายจำนวน 28 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,969,080.00 18/08/2565 - 26/08/2565 29/08/2565 30/08/2565
86 05/08/2565 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2564 ของสำนักงานใหญ่ ขายทอดตลาด 13,680.00 05/08/2565 - 29/08/2565 30/08/2565 30/08/2565
87 01/08/2565 ประกาศยกเลิกเรื่องว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0.00
88 26/07/2565 ประกาศประกวดราคาจ้างพัมนาโมบายแอพพลิเคชั่นด้านบริการข้อมูลการเดินทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4,500,000.00 26/07/2565 - 08/08/2565 09/08/2565 10/08/2565
89 22/07/2565 ประกาศประกวดราคาว่าจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑๑ อัตรา ครั้งที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 2,928,200.00 22/07/2565 - 04/08/2565 05/08/2565 08/08/2565
90 18/07/2565 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑๑ อัตรา ครั้งที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 0.00

Pages