ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงานประจำปี 2561 และ 2562

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
16215452
วันที่รับเอกสาร: 
30/06/2566 - 19/07/2566
วันที่ยื่นซอง: 
20/07/2566
วันที่เปิดซองประมูล: 
21/07/2566
ราคากลาง: 
16,251,452.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มิถุนายน 30, 2566