ผู้บริหารระดับสูง

1

ภาพนางพนิดา  ทองสุข
นางพนิดา ทองสุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
02-2464275
ภาพนายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล (รักษาการในตำแหน่ง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ
02-2460969
ภาพนายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล (รักษาการในตำแหน่ง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
02-2460961

2

ภาพนางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ
นางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
0-22460339 ต่อ 1311
images_chamnan
นายชำนาญ อยู่สอาด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1
02-2460969
images_primpraow
นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 2
02-2460969
images_primpraow
นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
02-2460961