ผู้บริหารระดับสูง

ภาพนายประยูร  ช่วยแก้ว
นายประยูร ช่วยแก้ว (รักษาการในตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ภาพนางพนิดา  ทองสุข
นางพนิดา ทองสุข (รักษาการในตำแหน่ง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รูปนายประยูร  ช่วยแก้ว
นายประยูร ช่วยแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ
รูปนายคมสัน  โชติประดิษฐ์
นายคมสัน โชติประดิษฐ์ (รักษาการในตำแหน่ง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
รูปนางพนิดา  ทองสุข
นางพนิดา ทองสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รูปนายสมควร  นาสนม
นายสมควร นาสนม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1
รูปนายสาคร  รุ่งสวัสดิ์
นายสาคร รุ่งสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 2
รูปนายคมสัน  โชติประดิษฐ์
นายคมสัน โชติประดิษฐ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ