ผู้บริหารระดับสูง

ภาพนายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ภาพนางพนิดา  ทองสุข
นางพนิดา ทองสุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ภาพนายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล (รักษาการในตำแหน่ง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ
ภาพนายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล (รักษาการในตำแหน่ง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
ภาพนางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ
นางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
images_chamnan
นายชำนาญ อยู่สอาด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1
images_primpraow
นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 2
ภาพนางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ
นางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ
(รักษาการในตำแหน่ง) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ

1

ภาพนางพนิดา  ทองสุข
นางพนิดา ทองสุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ภาพนายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล (รักษาการในตำแหน่ง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ
ภาพนายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล (รักษาการในตำแหน่ง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ

2

ภาพนางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ
นางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
images_chamnan
นายชำนาญ อยู่สอาด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1
images_primpraow
นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 2
ภาพนางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ
นางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ
(รักษาการในตำแหน่ง) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ