ผู้บริหารระดับสูง

1

ภาพนางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์
นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
02-2464275
ภาพนายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล
นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ
02-2460969
ภาพนายสถาพร เพชรกอง
นายสถาพร เพชรกอง
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
02-2460961

2

ภาพนายวิโรจน์ แหวนทองคำ
นายวิโรจน์ แหวนทองคำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
0-22460339 ต่อ 1311
ภาพนายมนัส ครุธชั่งทอง
นายมนัส ครุธชั่งทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1
02-2460969
ภาพนางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ
นางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 2
02-2460969
ภาพนายสถาพร เพชรกอง
นายสถาพร เพชรกอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
02-2460961