ผู้บริหารระดับสูง

ภาพนางพนิดา  ทองสุข
นางพนิดา ทองสุข (รักษาการในตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ภาพนางพนิดา  ทองสุข
นางพนิดา ทองสุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รูปนายประยูร  ช่วยแก้ว
นายประยูร ช่วยแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ
รูปนายคมสัน  โชติประดิษฐ์
นายคมสัน โชติประดิษฐ์ (รักษาการในตำแหน่ง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
ภาพ
ภาพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1
รูปนายคมสัน  โชติประดิษฐ์
นายคมสัน โชติประดิษฐ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ