ผู้บริหารระดับสูง

1

ภาพนายวิโรจน์ แหวนทองคำ
นายวิโรจน์ แหวนทองคำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
02-2464275 ต่อ 1202
ภาพนายสถาพร เพชรกอง
นายสถาพร เพชรกอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ
02-2460969 ต่อ 1507
ภาพนางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ
นางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
02-2460961 ต่อ 1314

2

ภาพนายวิโรจน์ แหวนทองคำ
นายวิโรจน์ แหวนทองคำ
รักษาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
0-22460339 ต่อ 1312
ภาพนายมนัส ครุธชั่งทอง
นายมนัส ครุธชั่งทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1
02-2460969 ต่อ 1317
ภาพนายมนัส ครุธชั่งทอง
นายมนัส ครุธชั่งทอง
รักษาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 2
02-2460969 ต่อ 1316
ภาพนางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ
นางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ
รักษาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
02-2460961 ต่อ 1314