ผู้บริหารระดับสูง

1

ภาพนางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ
นางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
02-2464275
ภาพนางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์
นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ
02-2460969
ภาพนางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์
นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
02-2460961

2

ภาพนางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ
นางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
0-22460339 ต่อ 1311
ไม่มีภาพประกอบเพราะยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1
02-2460969
ไม่มีภาพประกอบเพราะยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 2
02-2460969
ไม่มีภาพประกอบเพราะยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
02-2460961