ผู้บริหารระดับสูง

1

ภาพนางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ
นางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
02-2464275 ต่อ 1202
ภาพนายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล
นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ
02-2460969 ต่อ 1507
ภาพนายสถาพร เพชรกอง.
นายสถาพร เพชรกอง
รักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
02-2460961 ต่อ 1314

2

ภาพนายวิโรจน์ แหวนทองคำ
นายวิโรจน์ แหวนทองคำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
0-22460339 ต่อ 1312
ภาพนายมนัส ครุธชั่งทอง
นายมนัส ครุธชั่งทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1
02-2460969 ต่อ 1317
ภาพนางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ
นางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 2
02-2460969 ต่อ 1316
ภาพนายสถาพร เพชรกอง
นายสถาพร เพชรกอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
02-2460961 ต่อ 1314