ต้นทุนค่าโดยสาร

ต้นทุนค่าโดยสารรถประจำทาง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ข้อมูลเดือน ณ วันที่ 31ตุลาคม 2560)
หน่วย : บาท
รายการต้นทุน
1. รถโดยสารธรรมดา
- รถครีมแดง (รวมรถเมล์ฟรี) อัตราค่าโดยสาร 6.50 บาท ตลอดสาย
ต้นทุน/คัน/วัน10,921.04
เที่ยว1,238.21
กม.49.68
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 912 ใบ/คัน/วัน11.98
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง 706 ใบ/คัน/วัน14.54
- รถขาว -เขียว (รุ่น 80 คัน) อัตราค่าโดยสาร 7.50 บาท ตลอดสาย
ต้นทุน/คัน/วัน10,709.68
เที่ยว1,019.97
กม.42.51
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 785 ใบ/คัน/วัน13.65
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง 777 ใบ/คัน/วัน16.89
2. รถโดยสารปรับอากาศ
- รถปรับอากาศธรรมดา อัตราค่าโดยสาร 10 -18 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน11,534.47
เที่ยว1,339.66
กม.39.97
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 483 ใบ/คัน/วัน23.88
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง 413 ใบ/คัน/วัน29.80
- รถปรับอากาศใช้ก๊าซ(รวมรถ PBC) อัตราค่าโดยสาร 11 - 23 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน12,471.95
เที่ยว1,430.27
กม.43.21
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 490 ใบ/คัน/วัน26.03
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง 401 ใบ/คัน/วัน37.79
- รถปรับอากาศ (ยูโร II) รุ่น 796 คัน อัตราค่าโดยสาร 11 - 23 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน12,838.94
เที่ยว1,485.99
กม.52.49
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 433 ใบ/คัน/วัน29.63
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง 302 ใบ/คัน/วัน42.09
- รถปรับอากาศ (ยูโร II) รุ่น 500 คัน อัตราค่าโดยสาร 11 - 23 บาท ตามระระทาง
ต้นทุน/คัน/วัน14,292.71
เที่ยว1,660.01
กม.52.77
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 446 ใบ/คัน/วัน32.01
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง 301 ใบ/คัน/วัน45.52
ราคาน้ำมัน ณ วันที่ ณ วันที่ 31ตุลาคม 2560
ข้อมูลจาก ส่วนงานแผน
หมายเหตุ