ต้นทุนค่าโดยสาร

ต้นทุนค่าโดยสารรถประจำทาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูลเดือน ณ วันที่ 31ตุลาคม 2561)
หน่วย : บาท
รายการต้นทุน
1. รถโดยสารธรรมดา
- รถครีมแดง (รวมรถเมล์ฟรี) อัตราค่าโดยสาร 6.50 บาท ตลอดสาย
ต้นทุน/คัน/วัน11,192.34
เที่ยว1,268.97
กม.50.91
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 912 ใบ/คัน/วัน12.28
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง 706 ใบ/คัน/วัน14.90
- รถขาว -เขียว (รุ่น 80 คัน) อัตราค่าโดยสาร 7.50 บาท ตลอดสาย
ต้นทุน/คัน/วัน10,974.63
เที่ยว1,045.20
กม.43.56
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 785 ใบ/คัน/วัน13.99
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง 777 ใบ/คัน/วัน17.31
2. รถโดยสารปรับอากาศ
- รถปรับอากาศธรรมดา อัตราค่าโดยสาร 10 -18 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน12,089.19
เที่ยว1,404.09
กม.41.89
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 483 ใบ/คัน/วัน25.03
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง 413 ใบ/คัน/วัน31.24
- รถปรับอากาศใช้ก๊าซ(รวมรถ PBC) อัตราค่าโดยสาร 11 - 23 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน12,471.95
เที่ยว1,430.27
กม.43.21
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 490 ใบ/คัน/วัน26.03
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง 401 ใบ/คัน/วัน37.79
- รถปรับอากาศ (ยูโร II) รุ่น 796 คัน อัตราค่าโดยสาร 11 - 23 บาท ตามระยะทาง
ต้นทุน/คัน/วัน13,319.78
เที่ยว1,541.64
กม.54.46
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 433 ใบ/คัน/วัน30.74
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง 302 ใบ/คัน/วัน43.67
- รถปรับอากาศ (ยูโร II) รุ่น 500 คัน อัตราค่าโดยสาร 11 - 23 บาท ตามระระทาง
ต้นทุน/คัน/วัน14,824.70
เที่ยว1,721.80
กม.54.73
ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามเกิดจริงรวมตั๋วล่วงหน้า 446 ใบ/คัน/วัน33.20
/ตั๋วใบ - จำนวนตั๋วตามอัตราบรรทุกข้อกำหนดขนส่ง 301 ใบ/คัน/วัน47.21
ราคาน้ำมัน ณ วันที่ ณ วันที่ 31ตุลาคม 2561
ข้อมูลจาก ส่วนงานแผน
หมายเหตุ