มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด