ประกาศยกเลิกประกวดราคาว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding]
วงเงินงบประมาณ: 
903740.20
ราคากลาง: 
903,740.20
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มิถุนายน 30, 2566