เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรอง (DR ERP) พร้อมติดตั้ง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding]
วงเงินงบประมาณ: 
2700000
วันที่รับเอกสาร: 
12/07/2566 - 21/07/2566
วันที่ยื่นซอง: 
24/07/2566
วันที่เปิดซองประมูล: 
25/07/2566
ราคากลาง: 
2,645,040.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กรกฎาคม 12, 2566