ประกวดราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
10000000
วันที่รับเอกสาร: 
03/07/2566 - 24/07/2566
วันที่ยื่นซอง: 
25/07/2566
วันที่เปิดซองประมูล: 
26/07/2566
ราคากลาง: 
9,999,150.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กรกฎาคม 3, 2566