ประกาศร่าง TOR

ลำดับที่ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ งบประมาณโครงการ/ราคากลาง สถานะโครงการ เอกสาร
1 จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/11/2566 - 28/11/2566 10,000,000 ระหว่างดำเนินการ
2 ประกาศร่างวิจารณ์จ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/11/2566 - 23/11/2566 9,989,500 ระหว่างดำเนินการ
3 เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง ระยะเวลา 5 ปี (ครั้งที่3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2566 - 22/11/2566 774,300,000 ระหว่างดำเนินการ
4 เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง ระยะเวลา 5 ปี (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/10/2566 - 17/10/2566 774,300,000 ระหว่างดำเนินการ
5 ขอซื้อเครื่องวัดควันดำจำนวน 1 เครื่อง โดยววิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2566 328,490 ระหว่างดำเนินการ
6 เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/08/2566 - 11/09/2566 774,300,000 ระหว่างดำเนินการ
7 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่องของเขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 27/07/2566 - 22/08/2566 120,000 ระหว่างดำเนินการ
8 ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นลานจอดรถ อู่คลองเตย กปด.14 ครั้งที่ 2 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 18/08/2566 - 21/08/2566 6,000,000 ระหว่างดำเนินการ
9 ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงาน ประจำปี 2561 และ 2562 (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/08/2566 - 08/08/2566 16,215,452 ระหว่างดำเนินการ
10 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน (ชั่วคราว) อู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/07/2566 1,268,676 ระหว่างดำเนินการ
11 ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสารกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่คลองเตย) เขตการเดินรถที่ 4 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 18/07/2566 - 21/07/2566 6,000,000 ระหว่างดำเนินการ
12 ร่างวิจารณ์ จ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถที่ 1-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/07/2566 - 12/07/2566 13,510,000 ระหว่างดำเนินการ
13 ประกาศร่างวิจารณ์ ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงานประจำปี 2561 และ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/06/2566 - 29/06/2566 16,215,452 ระหว่างดำเนินการ
14 ประกาศร่างวิจารณ์เรื่องเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ติดตั้งที่สำนักงานใหญ่และเขตการเดินรถที่ 1-8 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 23/06/2566 - 28/06/2566 72,000,000 ระหว่างดำเนินการ
15 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 600 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/06/2566 - 06/07/2566 6,300,000 ระหว่างดำเนินการ
16 จ้างบริการบำรุงรักษาบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/06/2566 - 27/06/2566 10,000,000 ระหว่างดำเนินการ
17 จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานเหมาซ่อมรถโดยสารประจำทาง ขสมก. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 25/05/2566 - 30/05/2566 10,000,000 ระหว่างดำเนินการ
18 เช่าใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/05/2566 - 29/05/2566 17,000,000 ระหว่างดำเนินการ
19 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้ง จำนวน 300 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/05/2566 - 09/05/2566 57,000,000 ระหว่างดำเนินการ
20 ประกาศร่างวิจารณ์ TOR เช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 27/04/2566 - 08/05/2566 72,000,000 ระหว่างดำเนินการ
21 ร่าง TOR จ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 20/04/2566 - 25/04/2566 10,000,000 ระหว่างดำเนินการ
22 เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS)พร้อมติดตั้ง จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 09/03/2566 - 14/03/2566 851,730,000 ระหว่างดำเนินการ
23 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องระบบสำรองไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 500 Kv สำหรับอาคาร ขสมก. 6 ชั้น และห้องดาต้าเซ็นเตอร์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/12/2565 - 05/01/2566 5,990,000 ระหว่างดำเนินการ
24 ซื้อผ้าสำหรับตัดเครื่อแบบพนักงานประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/12/2565 - 05/01/2566 9,439,000 ระหว่างดำเนินการ
25 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ และเขตการเดินรถที่ 1-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/08/2565 - 05/09/2565 13,032,600 ระหว่างดำเนินการ
26 เรื่องว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/08/2565 - 19/08/2565 10,712,000 ระหว่างดำเนินการ
27 ประกาศประกวดราคาร่าง TOR โครงการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นด้านบริการข้อมูลการเดินทาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 07/07/2565 - 12/07/2565 4,500,000 ระหว่างดำเนินการ
28 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้ง จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/06/2565 - 01/07/2565 14,995,836 ระหว่างดำเนินการ
29 ประกาศร่าง TOR เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นด้านบริการข้อมูลการเดินทาง จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 20/06/2565 - 23/06/2565 4,500,000 ระหว่างดำเนินการ
30 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้ง จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2565 - 16/06/2565 14,995,836 ระหว่างดำเนินการ

Pages