โครงสร้างการบริหาร

ภาพโครงสร้างการบริหาร
 • คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  • คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
   • สำนักตรวจสอบ
  • ผู้อำนวยการ
   • สำนักผู้อำนวยการ
   • กลุ่มงานสายตรวจพิเศษ
   • ผู้ตรวจการ
   • ฝ่ายบริหาร
    • สำนักการเจ้าหน้าที่
    • สำนักบัญชีและกองทุนกลาง
    • สำนักบริการและจัดซื้อ
    • สำนักกฎหมาย
   • ฝ่ายแผนและพัฒนา
    • สำนักแผนงาน
    • สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ฝ่ายการเดินรถองค์การ
    • สำนักบริหารการเดินรถ
    • เขตการเดินรถ 1-8
    • สำนักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 1
    • สำนักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 2