คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑

ภาพนายณัฐชาติ   จารุจินดา
นายณัฐชาติ จารุจินดา
ประธานกรรมการ
ภาพพลเอก วราห์  บุญญสิทธิ์
พลเอก วราห์ บุญญสิทธิ์
กรรมการ
ภาพนางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
กรรมการ
ภาพนายสมศักดิ์  ห่มม่วง
นายสมศักดิ์ ห่มม่วง
กรรมการ
ภาพรองศาสตราจารย์ธำรงรัตน์  มุ่งเจริญ
รองศาสตราจารย์ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ
กรรมการ
ภาพนายยุกต์   จารุภูมิ
นายยุกต์ จารุภูมิ
กรรมการ
ภาพนายชัยชนะ  มิตรพันธ์
นายชัยชนะ มิตรพันธ์
กรรมการ
ภาพรองศาสตราจารย์วันชัย  รัตนวงษ์
รองศาสตราจารย์วันชัย รัตนวงษ์
กรรมการ
ภาพนายวิชิต  จรัสสุขสวัสดิ์
นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์
กรรมการ
ภาพนายประยูร ช่วยแก้ว
นายประยูร ช่วยแก้ว
กรรมการและเลขานุการ