2

นางสาวพิมพ์เพ็ญ  ลัดพลี
ดร.พิมพ์เพ็ญ ลัดพลี
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
02-2455331
นายภูมินทร์  บุตรอินทร์
ศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
02-2455331

3

นางสาวรัชนีพร  ธิติทรัพย์
นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์
กรรมการ
02-2455331
พลตำรวจโท ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย
พลตำรวจโท ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย
กรรมการ
02-2455331
นางสาวกมลพัฒน์ ปุงบางกะดี่
นางสาวกมลพัฒน์ ปุงบางกะดี่
กรรมการ
02-2455331

4

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
กรรมการ
02-2455331
นายธนพล โตโพธิ์ไทย
นายธนพล โตโพธิ์ไทย
กรรมการ
02-2455331
นายจิรพล สังข์โพธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์
กรรมการ
02-2455331
นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล
ดร.กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล
กรรมการและเลขานุการ
02-2455331