คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562
 

รูปคุณวิทยา  ยาม่วง
นายวิทยา ยาม่วง
ประธานกรรมการ
02-2455331

1

รูปคุณสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
02-2455331
รูปคุณปาณิสรา  ดวงสอดศรี
นางปาณิสรา ดวงสอดศรี
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
02-2455331

2

รูปคุณสุเมธ  สังข์ศิริ
นายสุเมธ สังข์ศิริ
กรรมการ
02-2455331
รุปคุณพล.ต.ท.กรไชย  คล้ายคลึง
พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง
กรรมการ
02-2455331
รุปคุณภาณุทัด  แนวจันทร์
นายภาณุทัด แนวจันทร์
กรรมการ
02-2455331
รูปนางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี
นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี
กรรมการ
02-2455331

3

รุปคุณสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
กรรมการและเลขานุการ
02-2455331