คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562
 

รูปคุณวิทยา  ยาม่วง
นายวิทยา ยาม่วง
ประธานกรรมการ

1

รูปคุณสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รูปคุณปาณิสรา  ดวงสอดศรี
นางปาณิสรา ดวงสอดศรี
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

2

รูปคุณสุเมธ  สังข์ศิริ
นายสุเมธ สังข์ศิริ
กรรมการ
รุปคุณพล.ต.ท.กรไชย  คล้ายคลึง
พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง
กรรมการ
รุปคุณภาณุทัด  แนวจันทร์
นายภาณุทัด แนวจันทร์
กรรมการ
รูปนางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี
นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี
คณะกรรมการ

3

รุปคุณสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
กรรมการและเลขานุการ