คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562
 

รูปคุณวิทยา ยาม่วง
นายวิทยา ยาม่วง
ประธานกรรมการ
รูปคุณสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รูปคุณปาณิสรา ดวงสอดศรี
นางปาณิสรา ดวงสอดศรี
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รูปคุณสุเมธ สังข์ศิริ
นายสุเมธ สังข์ศิริ
กรรมการ
รุปคุณพล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง
พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง
กรรมการ
รุปคุณภาณุทัด แนวจันทร์
นายภาณุทัด แนวจันทร์
กรรมการ
รุปคุณสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
กรรมการและเลขานุการ

1

รูปคุณสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รูปคุณปาณิสรา ดวงสอดศรี
นางปาณิสรา ดวงสอดศรี
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

2

รูปคุณสุเมธ สังข์ศิริ
นายสุเมธ สังข์ศิริ
กรรมการ
รุปคุณพล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง
พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง
กรรมการ
รุปคุณภาณุทัด แนวจันทร์
นายภาณุทัด แนวจันทร์
กรรมการ

3

รุปคุณสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล
กรรมการและเลขานุการ