คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

 

"อยู่ระหว่างสรรหาคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ เนื่องจากครบวาระการดำรงตแหน่ง 3 ปี เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.65"