เช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi-Fi พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
1200000
วันที่รับเอกสาร: 
07/08/2566 - 17/08/2566
วันที่ยื่นซอง: 
18/08/2566
วันที่เปิดซองประมูล: 
21/08/2566
ราคากลาง: 
1,197,865.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, สิงหาคม 7, 2566