รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการ ปีงบประมาณ ประเภทหน่วยงาน กระทรวง ชื่อหน่วยงาน อำเภอ จังหวัด งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินงบประมาณ แหล่งที่มาของงบประมาณ วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ
1 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อเครื่องคิดเลขไฟฟ้าจำนวน 12 หลัก จำนวน 22 เครื่อง (งบลงทุน) 70000 งบประมาณประจำปี 2567 วิธีเฉพาะเจาะจง มีนาคม-เมษายน 2567
2 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 17 เครื่อง (งบลงทุน) 42500 งบประมาณประจำปี 2567 วิธีเฉพาะเจาะจง มีนาคม-เมษายน 2567
3 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาก 10 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (งบลงทุน) 165000 งบประมาณประจำปี 2567 วิธีเฉพาะเจาะจง มีนาคม-เมษายน 2567
4 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อเครื่องมือติดตั้งระบบสารสนเทศ (เครื่องมือช่าง) จำนวน 1 เครื่อง (งบลงทุน) 40000 งบประมาณประจำปี 2567 วิธีเฉพาะเจาะจง มีนาคม-เมษายน 2567
5 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 2 รายการ (6 ถัง) (งบลงทุน) 15210 งบประมาณประจำปี 2567 วิธีเฉพาะเจาะจง มีนาคม-เมษายน
6 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารประจำที่ ขนาด 40 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (งบลงทุน) 30000 งบประมาณประจำปี 2567 วิธีเฉพาะเจาะจง มีนาคม-เมษายน 2567
7 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อรถเข็นเอกสารอเนกประสงค์ 4 ล้อพับได้ จำนวน 1 คัน (งบลงทุน) 5000 งบประมาณประจำปี 2567 วิธีเฉพาะเจาะจง มีนาคม-เมษายน
8 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 14 รายการ 237288.55 งบประมาณประจำปี 2567 วิธีเฉพาะเจาะจง มีนาคม-เมษายน
9 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 8129.86 งบประมาณประจำปี 2567 วิธีเฉพาะเจาะจง มีนาคม-เมษายน
10 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาโดยสาร 8 รายการ จำนวน 2,395 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน 119578759.23 งบประจำปี 2567 วิธีเฉพาะเจาะจง เม.ย.2567
11 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ้างทำมู่ลิ่ไม้ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ 79800 งบประมาณประจำปี 2567 วิธีเฉพาะเจาะจง มีนาคม-เมษายน
12 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อวัสดุสำนักงาน-เครื่องเขียน (สำรองคลัง) จำนวน 19 รายการ 31839.99 งบประมาณประจำปี 2567 วิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมีนาคม 2567 - เมษายน 2567
13 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง 82604 งบประมาณประจำปี 2567 วิธีเฉพาะเจาะจง มีนาคม-เมษายน 2567
14 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Printronix P7215 จำนวน 2 เครื่อง 6420 งบประมาณประจำปี 2567 วิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมีนาคม 2567 - เมษายน 2567
15 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Printronix P7215 จำนวน 2 เครื่อง 6420 งบประมาณประจำปี 2567 วิธีเฉพาะเจาะจง
16 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ้างทำตรายาง ชื่อ สกุล ตำแหน่ง จำนวน 2 อัน 438.70 งบประมาณประจำปี 2567 วิธีเฉพาะเจาะจง เดือน มีนาคม 2567
17 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จ้างทำป้ายอะครีลิกใส และโลโก้ ฺBMTA จำนวน 16 ชิ้น 29639 งบประมาณประจำปี 2567 วิธีเฉพาะเจาะจง
18 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรแสดงตัวพนักงาน Card Printer Cs-200e จำนวน 1 เครื่อง 36380 งบประมาณประจำปี 2567 วิธีเฉพาะเจาะจง เดือนกุมภาพันธ์ 2567 - มีนาคม 2567
19 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารแบบ Multifunciton Printer ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง 144450 งบประมาณประจำปี 2567 วิธีเฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567
20 2567 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้งานระบบสารสนเทศ จำนวน 8 รายการ 31071.73 งบประมาณประจำปี 2567 วิธีเฉพาะเจาะจง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567

Pages