มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน