ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงาน ประจำปี 2561 และ 2562 (ครั้งที่2)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
16215452
วันที่รับเอกสาร: 
09/08/2566 - 29/08/2566
วันที่ยื่นซอง: 
30/08/2566
วันที่เปิดซองประมูล: 
31/08/2566
ราคากลาง: 
16,215,452.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, สิงหาคม 9, 2566