ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการการจัดการข้อมูลบุคคลและสวัสดิการพนักงาน ขสมก.

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
4000000
วันที่รับเอกสาร: 
06/09/2566 - 13/09/2566
วันที่ยื่นซอง: 
14/09/2566
วันที่เปิดซองประมูล: 
15/09/2566
ราคากลาง: 
3,990,030.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กันยายน 6, 2566