ประกาศประกวดราคา จ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
804000
วันที่รับเอกสาร: 
17/07/2566 - 26/07/2566
วันที่ยื่นซอง: 
27/07/2566
วันที่เปิดซองประมูล: 
31/07/2566
ราคากลาง: 
801,900.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กรกฎาคม 17, 2566