ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 23/06/2565 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคขนาดบรรจุขวดละ ๑ ลิตร จำนวน ๕๔๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุขวดละ ๑ ลิตร จำนวน ๕๔๐ ขวด
2 16/06/2565 เช่าที่ดินบริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ฟาร์มจระเข้) เขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าที่ดินบริเวณกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 (อู่ฟาร์มจระเข้) เขตการเดินรถที่ 3
3 31/05/2565 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
4 30/05/2565 ซื้ออุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management)
5 26/05/2565 กจซ.077/2565 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ จำนวน 540 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ จำนวน 540 ขวด
6 19/05/2565 กจซ.066/2565 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 8 รายการ
7 17/05/2565 ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงพื้นที่ด้านหล้งโรงอาหารถึงอาคารสายตรวจพิเศษ จำนวน 37 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงพื้นที่ด้านหล้งโรงอาหารถึงอาคารสายตรวจพิเศษ จำนวน 37 รายการ
8 27/04/2565 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน โดยววิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
9 26/04/2565 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุขวดละ ๑ ลิตร วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุขวดละ ๑ ลิตร
10 12/04/2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือผู้ที่ไดัรับการคัดเลือกประจำไตรมาศ 2 เดือน มกราคม-มีนาคม 2565 โดยววิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือผู้ที่ไดัรับการคัดเลือกประจำไตรมาศ 2 เดือน มกราคม-มีนาคม 2565
11 11/04/2565 จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินรถตามแผนปฏิรูปรถโดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินรถตามแผนปฏิรูปรถโดยสาร
12 11/04/2565 จ้างที่ปรึกษาประจำองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (In house) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ประเมินผลโครงการ โดยวิธีคัดเลือก PDF icon กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัท นูแมพ จำกัด และบริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
13 11/04/2565 จ้างจัดทำโครงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเดินทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon จ้างจัดทำโครงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเดินทาง
14 05/04/2565 ใบขอซื้อ 1000000186 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง
15 01/04/2565 ใบขอซื้อ 1000000174 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำรองคลัง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำรองคลัง จำนวน 14 รายการ
16 31/03/2565 เช่าที่ดินบริเวณใกล้ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษปากน้ำ 2 กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าที่ดินบริเวณใกล้ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษปากน้ำ 2 กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 3
17 31/03/2565 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคขนาดบรรจุขวดละ ๑ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคขนาดบรรจุขวดละ ๑ ลิตร
18 31/03/2565 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน ๑,๗๔๙ คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน
19 10/03/2565 กจซ.026/2565 ซื้อกล้องวีดีโอ 1 ชุด และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อกล้องวีดีโอ 1 ชุด และเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง
20 10/03/2565 กจซ.032/2565 ชุดตรวจ Antigen Test Self-Test Kits (ATK) สำหรับตรวจ Covid-19 จำนวน 750 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะชุดตรวจ Antigen Test Self-Test Kits (ATK) สำหรับตรวจ Covid-19

Pages