ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 13/07/2563 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมุลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
2 10/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
3 02/07/2563 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ
4 30/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้พื้นที่เป็นสถานที่ทำการและอู่จอดรถโดยสาร อู่ท่าอิฐ เขต 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ทำการอู่จอดรถโดยสาร อู่ท่าอิฐ เขต 7
5 29/06/2563 ประกาศผู้ชนะการขายทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2561 โดยวิธีขายทอดตลาด PDF icon ประกาศผู้ชนะการขายทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2561
6 25/06/2563 กจซ.129 ประกาศผู้ชนะเรื่องซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค บรรจุถังละ 18 ลิตร จำนวน 3,240 ถัง (ทักษกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ระกาศผู้ชนะเรื่องซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค บรรจุถังละ 18 ลิตร จำนวน 3,240 ถัง
7 24/06/2563 ประกาศผลผู้ชนะว่าจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebranding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำภาพลักษณ์องค์การ
8 24/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
9 23/06/2563 พิเศษ/2563 ลว. 22 มิ.ย.63 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างพิมพ์วารสารล้อหมุน 96,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างพิมพ์วารสารล้อหมุน
10 19/06/2563 พิเศษ106/2563 ลว. 18 มิ.ย 63 ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาเช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ 2 คัน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะรถใช้งานสำนักงาน 2 คัน
11 18/06/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ว่าจ้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่ไร่ขิง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขต 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่ไร่ขิง เขต 6
12 11/06/2563 ประกาศผู้ชนะเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูงFTTX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูงFTTX
13 11/06/2563 จ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดหารถโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุงใหม่) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดหารถโดยสารตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
14 04/06/2563 ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์&Infographicเรื่องการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ โดยวิธีเแพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์&Infographicเรื่องการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ
15 28/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบซ่อมแซมปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสาร (อู่รังสิต) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบซ่อมแซมปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสาร (อู่รังสิต) เขตการเดินรถที่ 1
16 28/05/2563 ประกาศผู้ชนะเช่าใช้เครื่องพิมพ์ Line Priinter พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าใช้เครื่องพิมพ์ Line Priinter พร้อมอุปกรณ์
17 28/05/2563 จ้างทำสติ๊กเกอร์รับรองคุณภาพมาตราฐาน ISO 9001:2015 จำนวน 3,152 ชิ้น วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างทำสติ๊กเกอร์รับรองคุณภาพมาตราฐาน ISO 9001:2015 จำนวน 3,152 ชิ้น
18 28/05/2563 ประกาศผู้ชนะจ้างบริการบำรุงรักษาและว่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างบริการบำรุงรักษาและว่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
19 07/05/2563 ประกาศผู้ชนะเช่าใช้บริการ Leased Line Internet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ผู้ชนะช่าใช้บริการ Leased Line Internet
20 07/05/2563 ประกาศผู้ชนะเรื่องการเช่าใช้บริการสัญญาณใยแก้วความเร็วสูงสำหรับกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเรื่องการเช่าใช้บริการสัญญาณใยแก้วความเร็วสูงสำหรับกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ

Pages