ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 18/04/2561 ็H614PR0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ
2 18/04/2561 1614PR0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ
3 17/04/2561 H614PA0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซือกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ
4 11/04/2561 H614PA0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 2 รายการ(วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืออะไหล่รถ จำนวน 2 รายการ
5 11/04/2561 H614PA0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 9 รายการ
6 11/04/2561 H614PA0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซือหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ
7 11/04/2561 H614PA0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอัดลูกปืนเพลาขับซ้ายขวา จำนวน 2 ชุด (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอัดลูกปืนเพลาขับ จำนวน 2 ชุด
8 11/04/2561 H614PA0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซือเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง
9 10/04/2561 H-61-4-PA-0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าใช้บริการระบบสื่อสารความเร็วสูง FTTX จำนวน 37 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การเช่าใช้บริการระบบสื่อสารความเร็วสูง FTTX จำนวน 37 จุด, PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าใช้บริการระบบสื่อสารความเร็วสูง FTTX จำนวน 37 จุด
10 10/04/2561 1614PA0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมห้องน้ำ จำนวน 8 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมห้องน้ำ จำนวน 8 รายการ
11 05/04/2561 1614PR0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
12 04/04/2561 03/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ว่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon รายละเอียดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะ การว่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์, PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ว่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
13 02/04/2561 H612PA0011 ประกาศผลผู้ชนะการซื้อวัสดุจัดเลี้ยงสำหรับห้องประชุม จำนวน 15 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดเลี้ยงในห้องประชุม
14 02/04/2561 H612PA0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 8 รายการ
15 02/04/2561 H-61-2-PA-0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ
16 02/04/2561 ็H612PA0006 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ (วงไม่เกิน 1 แสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์
17 02/04/2561 H612PA0012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใช้สำนักงาน (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืออุปกรณ์ใช้สำนักงานสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
18 02/04/2561 H612PA0014 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ชนิด 70 แกรม (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4
19 02/04/2561 H612PA0012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้สำนักงาน (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
20 02/04/2561 H611PA0019 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 9 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์

Pages