ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 15/09/2564 พิเศษ /2564 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 5 รายการ วงเงินไม่เกิน (ทรงวุฒธิ์) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 15/09/2564 พิเศษ /2564 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 5 รายการ วงเงินไม่เกิน (ทรงวุฒธิ์) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 5 รายการ
3 14/09/2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ
4 08/09/2564 ซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 70 ขนาดบรรจุปี๊บละ 18 ลิตร วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชือโรค แอลกอฮอล์ แอลเพียว 70 ขนาดบรรจุปี๊บละ 18 ลิตร
5 08/09/2564 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server)
6 06/09/2564 ซื้อสลากออมสิน สำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อสลากออมสิน
7 06/09/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
8 03/09/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
9 03/09/2564 พิเศษ 01/2564 จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณพนักงานเกษียณอายุประจำปี 2564 จำนวน 559 อัน ปี 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณพนักงานเกษียณอายุประจำปี 2564 จำนวน 559 อัน ปี 2564
10 31/08/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
11 31/08/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 อัตรา (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
12 30/08/2564 เช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูลสำรอง (DR Server) พร้อมติดตั้ง วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะบริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
13 30/08/2564 เช่าใช้บริการสื่อสัญญาความเร็วสูง MPLS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าใช้บริการสื่อสัญญาความเร็วสูง MPLS
14 30/08/2564 ซื้อ Software Antivirus จำนวน 950 License พร้อมติดตั้ง วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ซื้อ Software Antivirus จำนวน 950 License พร้อมติดตั้ง
15 30/08/2564 เช่าระบบ Call Center 1348 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าระบบ Call Center 1348
16 30/08/2564 เช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi - Fi พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon เช่าใช้บริการระบบ Leased Line Internet และระบบ Wi - Fi พร้อมติดตั้ง
17 30/08/2564 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยววิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
18 30/08/2564 เช่าใช้เครื่อง Face Scan และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าใช้เครื่อง Face Scan และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้ง
19 30/08/2564 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
20 26/08/2564 เช่าที่ดินอู่สาธุประดิษฐ์กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าที่ดินอู่สาธุประดิษฐ์กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Pages