ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 21/06/2562 ประกาศผู้ชนะการขายรถโดยสารปลดระวางปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อเบ็นซ์ จำนวน 230 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด
2 22/06/2561 ประกาศผู้ชนะการขายรถโดยสารปลดระวางปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อเบ็นซ์ จำนวน 230 คัน (กลุ่มที่ 3) จำนวนรถ 76 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด
3 22/06/2561 4-61-6-PA-0020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท
4 22/06/2561 H-61-6-PA-0023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์เพื่อสำรองคลัง (ขสมก.1-02 ใบทำงาน พขร.) จำนวน 3,000 เล่ม วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์เพื่อสำรองคลัง (ขสมก.1-02 ใบทำงาน พขร.) จำนวน 3,000 เล่ม
5 22/06/2561 ประกาศผู้ชนะการขายรถโดยสารปลดระวางปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อเบ็นซ์ จำนวน 230 คัน (กลุ่มที่ 4) จำนวนรถ 80 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด
6 22/06/2561 4-61-6-PA-0011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท
7 22/06/2561 4-61-6-PA-0013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท
8 22/06/2561 4-61-6-PA0017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท
9 22/06/2561 H-61-6-PA-0018 ประกาศผลผู้ชนะการซื้อวัสดุสิ้นเปลือง วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท โดยวิธีเฉพาะจงจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
10 22/06/2561 4-61-6-ยฟ-0018 การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท
11 22/06/2561 4-61-6-PA-0016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท
12 22/06/2561 4-61-6-PA-0019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเสนอราคาค่าซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท
13 22/06/2561 ประกาศผู้ชนะการขายรถโดยสารปลดระวางปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อเบ็นซ์ จำนวน 230 คัน (กลุ่มที่ 2) จำนวนรถ 43 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด
14 22/06/2561 H-61-6-PA-0016 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อยาสามัญ วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผลผู้ชนะซื้อยาสามัญ
15 22/06/2561 4-61-6-PA-0015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท
16 21/06/2561 7616PA0011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กปด.27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เขตการเดินรถที่ 7 กปด.27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
17 21/06/2561 7616PA0009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์สำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์สำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท
18 21/06/2561 7616PA0012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กปด.37 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เขตการเดินรถที่ 7 กปด.37 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
19 21/06/2561 7616PA0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ เขตการเดินรถที่ 7 กปด.27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
20 21/06/2561 H616PA0024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใช้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใช้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

Pages