ประกาศประกวดราคาว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ครั้งที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding]
วงเงินงบประมาณ: 
903740.20
วันที่รับเอกสาร: 
05/07/2566 - 14/07/2566
วันที่ยื่นซอง: 
17/07/2566
วันที่เปิดซองประมูล: 
18/07/2566
ราคากลาง: 
903,740.20
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กรกฎาคม 5, 2566