ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
61 28/08/2562 ราคากลาง เช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 300 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,855,987,770.00 PDF icon ราคากลางรถโดยสาร NGV 300 คัน
62 28/08/2562 ประกาศราคากลาง เช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid) 400 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,568,640,040.00 PDF icon ราคากลาง รถโดยสารปรับอากาศ Hybrid 400 คัน
63 27/08/2562 ซื้อนำดื่ม จำนวน 3,960 ถัง วิธีเฉพาะเจาะจง 109,890.00 PDF icon ราคากลางซื้อนำดื่ม จำนวน 3,960 ถัง
64 23/08/2562 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระยะที่ 1 จำนวน 1 โครงการ (สิทธิชัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,285,000.00 PDF icon จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระยะที่ 1 จำนวน 1 โครงการ
65 23/08/2562 ราคากลาง จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าพร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 150,384,640.00 PDF icon ราคากลางซื้อรถโดยสารไฟฟ้า 10 คัน
66 21/08/2562 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 693,360.00 PDF icon ราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ
67 16/08/2562 เช่าบริการระบบสื่อสารความเร็วสูง FTTX จำนวน 27 จุด วิธีเฉพาะเจาะจง 257,570.40 PDF icon เช่าบริการระบบสื่อสารความเร็วสูง FTTX จำนวน 27 จุด
68 08/08/2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 อู่พระประแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 778,752.00 PDF icon raakhaaklaangphrapraaedng.pdf
69 08/08/2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 2 อู่กัลปพฤกษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 778,752.00 PDF icon raakhaaklaangkalp.pdf
70 08/08/2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 5 อู่แสมดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,012,440.00 PDF icon raakhaaklaangaesmdam.pdf
71 06/08/2562 ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 อู่พระประแดง เขตการเดินรถที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 778,752.00 PDF icon raakhaaklaangphrapraaedng.pdf
72 06/08/2562 ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัตการเดินรถ 2 อู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 778,752.00 PDF icon raakhaaklaangkalp.pdf
73 06/08/2562 ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 อุ่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,012,440.00 PDF icon raakhaaklaangaesmdam.pdf
74 31/07/2562 การแลกเปลี่ยนรถยนต์โดยสารปลดระวาง จำนวน 119 คัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 12,531,200.00 PDF icon ราคากลาง แลกเปลี่ยนรถยนต์โดยสารปลดระวาง119 คัน
75 30/07/2562 จ้างบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค จำนวน 24 ชุด วิธ๊เฉพาะเจาะจง 166,406.40 PDF icon ราคากลางจ้างบำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเน็ตเวิร์ค จำนวน 24 ชุด
76 26/07/2562 ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2และ3 (อู่รังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 762,000.00 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2และ3 อู่รังสิต
77 25/07/2562 จ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ ๒ อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 727,200.00 PDF icon aebb_bk.06_taaraangngbpramaan_rpph.uuswnsyaam_-_copy.pdf
78 24/07/2562 จ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การ จำนวน 13,347 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,268,990.00 PDF icon ราคากลางจ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การ จำนวน 13,347 ตัว
79 24/07/2562 เช่ารถจักรยานยนต์ของสายตรวจพิเศษ จำนวน 25 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,357,575.00 PDF icon ราคากลางเช่ารถจักรยานยนต์ของสายตรวจพิเศษ
80 24/07/2562 จ้างพัฒนาระบบบริหารสัญญาและคดี จำนวน 1 โครงการ วิธ๊เฉพาะเจาะจง 140,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างพัฒนาระบบบริหารสัญญาและคดี จำนวน 1 โครงการ

Pages