ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
61 21/03/2562 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2560 เขตการเดินรถที่ 1 ขายทอดตลาด 6,905.00 PDF icon ่ราคากลางทรัพย์สินชำรุด ณ 30 ก.ย. 60 เขตการเดินรถที่ 1
62 18/03/2562 เช่าใช้ระบบ Leased Line Internet จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 319,716.00 PDF icon ราคากลางเช่าใช้ระบบ Leased Line Internet จำนวน 1 โครงการ
63 07/03/2562 ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 456,600.00 PDF icon ราคากลาง
64 05/03/2562 ประกากาศราคากลางจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถโดยสารปรับอากาศท่องเที่ยว 3 เส้นทาง จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 495,000.00 PDF icon ประกากาศราคากลางจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถโดยสารปรับอากาศท่องเที่ยว 3 เส้นทาง จำนวน 1 โครงการ
65 04/03/2562 ประกาศราคากลาง เช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำนักงานใหญ่ จำนวน 37 กล้อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,960,262.00 PDF icon ราคากลาง เช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำนักงานใหญ่
66 26/02/2562 ราคากลางซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 14 รายการ วิธ๊เฉพาะเจาะจง 234,838.25 PDF icon ราคากลางซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 14 รายการ
67 20/02/2562 ประกาศราคากลาง ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,261,168.99 PDF icon ราคากลาง ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานปี 2561
68 13/02/2562 ซื้อเครื่องตรวจวัดควันดำ จำนวน 15 เครื่อง วิธีคัดเลือก 5,085,000.00 PDF icon ราคากลางซื้อเครื่องตรวจวัดควันดำ จำนวน 15 เครื่อง
69 07/02/2562 ประกาศราคากลางซื้อเครื่องปริ้นเตอร์อิ้งเจทขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง 209,613.00 PDF icon ประกาศราคากลางซื้อเครื่องปริ้นเตอร์อิ้งเจทขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง
70 06/02/2562 ว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจรับรถโดยสารและสถานีอัดประจุไฟฟ้า วิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 PDF icon ราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษา
71 06/02/2562 ราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 795,172.00 PDF icon raakhaaklaangcchaangyaam_kpd.25.pdf
72 05/02/2562 ราคากลางซื้อเครื่องวัดแอกกอฮอล์ จำนวน 62 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 4,891,800.00 PDF icon ซื้อเครื่องวัดแอกกอฮอล์ จำนวน 62 เครื่อง
73 22/01/2562 จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์สัมภาษณ์รัฐมนตรีว่ากรากระทรวงคมนาคม และผู้บริหารองค์การ จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 250,000.00 PDF icon จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์สัมภาษณ์รัฐมนตรีว่ากรากระทรวงคมนาคม และผู้บริหารองค์การ จำนวน 1 โครงการ
74 22/01/2562 จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ความคืบหน้าโครงการจัดซื้อรถโดยสาร NGV จำนวน 489 คัน จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 250,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ความคืบหน้าโครงการจัดซื้อรถโดยสาร NGV จำนวน 489 คัน จำนวน 1 โครงการ
75 16/01/2562 ประกาศราคากลาง ว่าจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสารเขตการเดินรถที่ 4 และ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 128,886,840.00 PDF icon ราคากลาง ว่าจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสาร
76 15/01/2562 การเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้งเพิ่มเติม วิธีเฉพาะเจาะจง 9,370,512.00 PDF icon การเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้งเพิ่มเติม
77 10/01/2562 ประกาศราคากลาง การว่าจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (สนญ.) มีระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 381,150.00 PDF icon ราคากลาง การว่าจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (สนญ.)
78 09/01/2562 ประกาศราคากลาง จัดซื้่อ Software Antivirus จำนวน 650 License พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 455,000.00 PDF icon ประกาศราคากลาง จัดซื้อ Software
79 27/12/2561 เช่าที่ดินที่ตั้งอาคารสำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กับการรถไฟแห่งประเทศไทย วิธีเฉพาะเจาะจง 21,496,551.00 PDF icon เช่าที่ดินที่ตั้งอาคารสำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กับการรถไฟแห่งประเทศไทย
80 25/12/2561 ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 14 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง 263,353.75 PDF icon ราคากลางซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 14 รายการ

Pages