ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
41 30/09/2562 จ้างผลิตสกู๊ปประชาสัมพันธ์บัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ วิธีเฉพาะเจาะจง 497,550.00 PDF icon ราคากลางจ้างผลิตสกู๊ปประชาสัมพันธ์บัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์
42 17/09/2562 ประกาศราคากลางการเช่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 166,599.00 PDF icon ราคากลางการเช่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์
43 13/09/2562 ประกาศราคากลาง การว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,874,358.40 PDF icon ราคากลางการว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ
44 12/09/2562 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบ จำนวน 2 คัน วิธีเฉพาะเจาะจง 1,075,026.18 PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบ จำนวน 2 คัน
45 10/09/2562 เช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 31 คัน ประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 33,064,200.00 PDF icon ราคากลางเช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 31 คัน
46 04/09/2562 ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาคามสะอาด เขตการเดินรถที่ 5 อู่แสมดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 748,576.00 PDF icon raakhaaklaangaembaan_pii_2563.pdf
47 03/09/2562 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,100,000.00 PDF icon จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ
48 28/08/2562 ราคากลาง เช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 300 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,855,987,770.00 PDF icon ราคากลางรถโดยสาร NGV 300 คัน
49 28/08/2562 ประกาศราคากลาง เช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid) 400 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,568,640,040.00 PDF icon ราคากลาง รถโดยสารปรับอากาศ Hybrid 400 คัน
50 27/08/2562 ซื้อนำดื่ม จำนวน 3,960 ถัง วิธีเฉพาะเจาะจง 109,890.00 PDF icon ราคากลางซื้อนำดื่ม จำนวน 3,960 ถัง
51 23/08/2562 ราคากลาง จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าพร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 150,384,640.00 PDF icon ราคากลางซื้อรถโดยสารไฟฟ้า 10 คัน
52 23/08/2562 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระยะที่ 1 จำนวน 1 โครงการ (สิทธิชัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,285,000.00 PDF icon จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระยะที่ 1 จำนวน 1 โครงการ
53 21/08/2562 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 693,360.00 PDF icon ราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ
54 16/08/2562 เช่าบริการระบบสื่อสารความเร็วสูง FTTX จำนวน 27 จุด วิธีเฉพาะเจาะจง 257,570.40 PDF icon เช่าบริการระบบสื่อสารความเร็วสูง FTTX จำนวน 27 จุด
55 08/08/2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 อู่พระประแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 778,752.00 PDF icon raakhaaklaangphrapraaedng.pdf
56 08/08/2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 2 อู่กัลปพฤกษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 778,752.00 PDF icon raakhaaklaangkalp.pdf
57 08/08/2562 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 5 อู่แสมดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,012,440.00 PDF icon raakhaaklaangaesmdam.pdf
58 06/08/2562 ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัตการเดินรถ 2 อู่กัลปพฤกษ์ เขตการเดินรถที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 778,752.00 PDF icon raakhaaklaangkalp.pdf
59 06/08/2562 ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 อุ่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,012,440.00 PDF icon raakhaaklaangaesmdam.pdf
60 06/08/2562 ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 อู่พระประแดง เขตการเดินรถที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 778,752.00 PDF icon raakhaaklaangphrapraaedng.pdf

Pages