ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
41 16/10/2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน พ.ย.66 (Thaksakorn) โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 77,484,446.10 PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน
42 22/09/2566 จ้างให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดำเนินการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของสิทธิองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 837,000.00 PDF icon ราคากลาง จ้างให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดำเนินการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของสิทธิ
43 22/09/2566 ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้อง ช.ผอก.ฝรอ.1 ช.ผอก.ฝรอ. 2 จำนวน 65 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 294,740.06 PDF icon ราคากลางซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้อง ช.ผอก.ฝรอ.1 ช.ผอก.ฝรอ. 2 จำนวน 65 รายการ
44 22/09/2566 จ้างจัดทำแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูหิ้วสกรีน 2 ตำแหน่ง จำนวน 500 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117,700.00 PDF icon ราคากลาง จ้างจัดทำแก้วเก็บอุณหภูมิมีหูหิ้วสกรีน 2 ตำแหน่ง จำนวน 500 ใบ
45 06/09/2566 จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึก สำหรับพนักงานดีเด่น ประจำปี 2566 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 109,782.00 PDF icon บก.06 จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึก สำหรับพนักงานดีเด่น ประจำปี 2566
46 05/09/2566 โครงการการจัดการข้อมูลบุคคลและสวัสดิการพนักงาน ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,990,030.00 PDF icon ราคากลาง โครงการการจัดการข้อมูลบุคคลและสวัสดิการพนักงาน ขสมก.
47 01/09/2566 ซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง ช.ผอก.ฝบร. และห้อง ช.ผอ.ฝรร.จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 155,150.00 PDF icon ราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง ช.ผอก.ฝบร. และห้อง ช.ผอ.ฝรร.จำนวน 4 เครื่อง
48 01/09/2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน ต.ค.2566(Thaksakorn) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,289,138.20 PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 323 คัน
49 01/09/2566 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน ต.ต.2566 (Thaksakorn) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,067,260.90 PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก ๑ เดือน ต.ต.2566
50 31/08/2566 ราคากลางจ้างจัดทำภาพเคลื่อนไหวประกอบเพลงประจำองค์การ Thaksakorn ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 492,200.00 PDF icon บก.06 จ้างจัดทำภาพเคลื่อนไหวประกอบเพลงประจำองค์การ
51 31/08/2566 เช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง ต่อไปอีก 3 เดือน (Thaksakorn) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,039,852.60 PDF icon ราคากลางเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) พร้อมติดตั้ง
52 29/08/2566 ซื้อกล่องอะคริลิครูปรถปรับอากาศ จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 164,780.00 PDF icon ราคากลางซื้อกล่องอะคริลิครูปรถปรับอากาศ จำนวน 200 กล่อง
53 22/08/2566 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ของเขการเดินรถที่ 3 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,000.00 PDF icon ราคากลาง
54 18/08/2566 ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นลานจอดรถ อู่คลองเตย กปด.14 ครั้งที่ 2 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 5,086,028.86 PDF icon pr.4999999.pdf, PDF icon prakaasechiychwn_khrangthii_2.pdf
55 11/08/2566 จ้างจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 431,210.00 PDF icon ราคากลาง จ้างจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับพนักงานเกษียณอายุ ประจำปี 2566
56 11/08/2566 เช่าระบบตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 774,300,000.00 PDF icon ราคากลาง เช่าระบบตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติการเดินรถ (GPS) ระยะเวลา 5 ปี
57 10/08/2566 ซิ้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้องสำนักกฎหมาย (เดิม) ชั้น 3 เป็นห้อง ช.ผอก.ฝบร.,ช.ผอก.ฝรร.และห้องตรวจจ่าย โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 360,582.51 PDF icon ราคากลางซิ้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้องสำนักกฎหมาย (เดิม) ชั้น 3 เป็นห้อง ช.ผอก.ฝบร.,ช.ผอก.ฝรร.และห้องตรวจจ่าย
58 08/08/2566 ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อ อีซูซุ จำนวน 323 คัน ก.ย.66 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,570,133.80 PDF icon ราคากลางว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อ อีซูซุ จำนวน 323 คัน ก.ย.66
59 08/08/2566 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร จำนวน 540 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 378,000.00 PDF icon ราคากลาง ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดไม่ติดไฟ ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร จำนวน 540 ขวด
60 04/08/2566 ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ก.ย.66 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 77,484,446.10 PDF icon ราคากลางว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ก.ย.66

Pages