ซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง ช.ผอก.ฝบร. และห้อง ช.ผอ.ฝรร.จำนวน 4 เครื่อง

วันที่ประกาศ: 
01/09/2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
155,150.00 บาท