โครงการการจัดการข้อมูลบุคคลและสวัสดิการพนักงาน ขสมก.

วันที่ประกาศ: 
05/09/2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง: 
3,990,030.00 บาท