ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงห้อง ช.ผอก.ฝรอ.1 ช.ผอก.ฝรอ. 2 จำนวน 65 รายการ

วันที่ประกาศ: 
22/09/2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง: 
294,740.06 บาท