ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
161 03/04/2561 ประกาศราคากลาง เช่าใช้บริการสื่อสารความเร็วสูง FTTX จำนวน 37 จุด วิธีเฉพาะเจาะจง 149,479.00 PDF icon ราคากลาง เช่าใช้บริการระบบสื่อสารความเร็วสูง FTTX จำนวน 37 จุด
162 29/03/2561 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคาร ลานจอดรถ รั้ว อู่แพระกษา(บ่อดิน) เขตการเดินรถที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,960,000.00 PDF icon 3 ราคากลางอู่แพรกษา.pdf, PDF icon 4 ปร.4,ปร.5(ก), ปร.6.pdf
163 26/03/2561 ประกาศราคากลางว่าจ้างจัดทำตั๋วรายสัปดาห์ รายเดือนและบัตรเดือน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,090,994.00 PDF icon ราคากลางว่าจ้างจัดทำตั๋วรายสัปดาห์ รายเดือน และบัตรเดือนนักเรียน นิสิต นักศึกษา
164 19/03/2561 ประกาศราคากลางซื้อเครื่องเสียงและไมโครโฟน ห้องประชุม Meeting Room พร้อมติดตั้ง วิธีเฉพาะเจาะจง 179,213.00 PDF icon ประกาศราคากลางซื้อเครื่องเสียงและไมโครโฟน ห้องประชุม Meeting Room พร้อมติดตั้ง
165 14/03/2561 ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจอะจง 60,092.72 PDF icon ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
166 12/03/2561 ราคากลาง จัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,435,020.00 PDF icon ราคากลางจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2560
167 07/03/2561 ประกาศราคากลาง การจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,397,000.00 PDF icon ราคากลาง การจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
168 06/03/2561 ราคากลาง ขายทอดตลาดรถปลดระวาง (รถใช้งานสำนักงาน จำนวน 3 คัน) โดยวิธีขายทอดตลาด 240,800.00 PDF icon ราคากลางขายทอดตลาดรถใช้งานสำนักงาน 3 คัน
169 27/02/2561 ราคากลาง การว่าจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2560 จำนวน 400 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 364,656.00 PDF icon ราคากลางการว่าจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2560 จำนวน 400 เล่ม
170 15/02/2561 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ วิธีเฉพาะเจาะจง 337,050.00 PDF icon ราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
171 13/02/2561 ซื้อโทรศัพท์ตูืสาขา 15 คู่สายนอก 250 คุ่สาย และเครื่องแบบ IP Phone 50 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,402,600.00 PDF icon ราคากลางโทรศัพท์ตุ้สาขาและเครื่องแบบ IP Phone พร้อมติดตั้ง
172 05/02/2561 ราคากลาง ว่าจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 363,000.00 PDF icon ราคากลาง
173 02/02/2561 ราคากลาง จัดซื้อ Software Antivirus จำนวน 600 License พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 497,550.00 PDF icon ราคากลาง
174 31/01/2561 ราคากลาง ขายทอดตลาดซื้อรถโดยสารธรรมดาปลดระวางยี่ห้อแดวู 2 คัน เขตการเดินรถที่ 5 ขายทอดตลาด 89,880.00 PDF icon ราคากลางซื้อรถโดยสารธรรมดาปลดระวาง
175 30/01/2561 ประกาศราคากลาง ว่าจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์รถโดยสาร NGV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 490,000.00 PDF icon ราคากลาง ว่าจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์
176 30/01/2561 ประกาศราคากลางการว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง 167,776.00 PDF icon ราคากลาง ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
177 11/01/2561 ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่บางเขน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 292,740.00 PDF icon ราคากลาง เหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่บางเขน)
178 11/01/2561 ราคากลาง ว่าจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชั้น 3 และชั้น 4 อาคารเขตการเดินรถที่ ๕ (อู่แสมดำ) วิธีเฉพาะเจาะจง 206,096.00 PDF icon ราคากลาง
179 10/01/2561 ราคากลาง เหมาทำความสะอาด สำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 1 โดยววิธีเฉพาะเจาะจง 172,830.00 PDF icon ราคากลาง เหมาทำความสะอาด สำนักงานเขต อู่บางเขน
180 05/01/2561 ประกาศราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 218 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง 2,492,200.00 PDF icon ราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 218 เครื่อง

Pages