ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 29/10/2019 จ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebranding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,083,680.00 PDF icon ราคากลางจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebranding)
2 21/10/2019 ประกาศราคากลาง ว่าจ้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขต 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11,849,000.00 PDF icon ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม เขต 8
3 18/10/2019 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 220,591.20 PDF icon ราคากลาง การจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ
4 07/10/2019 ประกาศราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,457,000.00 PDF icon ราคากลาง
5 07/10/2019 ประกาศราคากลาง การว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ขสมก. 1 - 02 ใบทำงาน พขร. จำนวน 17,000 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 491,130.00 PDF icon ราคากลาง
6 30/09/2019 จ้างผลิตสกู๊ปประชาสัมพันธ์บัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ วิธีเฉพาะเจาะจง 497,550.00 PDF icon ราคากลางจ้างผลิตสกู๊ปประชาสัมพันธ์บัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์
7 17/09/2019 ประกาศราคากลางการเช่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 166,599.00 PDF icon ราคากลางการเช่าใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์
8 13/09/2019 ประกาศราคากลาง การว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,874,358.40 PDF icon ราคากลางการว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ
9 12/09/2019 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบ จำนวน 2 คัน วิธีเฉพาะเจาะจง 1,075,026.18 PDF icon ราคากลางจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารต้นแบบ จำนวน 2 คัน
10 10/09/2019 เช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 31 คัน ประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 33,064,200.00 PDF icon ราคากลางเช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 31 คัน
11 04/09/2019 ประกาศราคากลางจ้างเหมารักษาคามสะอาด เขตการเดินรถที่ 5 อู่แสมดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 748,576.00 PDF icon raakhaaklaangaembaan_pii_2563.pdf
12 03/09/2019 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,100,000.00 PDF icon จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ
13 28/08/2019 ราคากลาง เช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 300 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,855,987,770.00 PDF icon ราคากลางรถโดยสาร NGV 300 คัน
14 28/08/2019 ประกาศราคากลาง เช่าพร้อมบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid) 400 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,568,640,040.00 PDF icon ราคากลาง รถโดยสารปรับอากาศ Hybrid 400 คัน
15 27/08/2019 ซื้อนำดื่ม จำนวน 3,960 ถัง วิธีเฉพาะเจาะจง 109,890.00 PDF icon ราคากลางซื้อนำดื่ม จำนวน 3,960 ถัง
16 23/08/2019 ราคากลาง จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าพร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 10 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 150,384,640.00 PDF icon ราคากลางซื้อรถโดยสารไฟฟ้า 10 คัน
17 23/08/2019 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระยะที่ 1 จำนวน 1 โครงการ (สิทธิชัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,285,000.00 PDF icon จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระยะที่ 1 จำนวน 1 โครงการ
18 21/08/2019 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 693,360.00 PDF icon ราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 โครงการ
19 16/08/2019 เช่าบริการระบบสื่อสารความเร็วสูง FTTX จำนวน 27 จุด วิธีเฉพาะเจาะจง 257,570.40 PDF icon เช่าบริการระบบสื่อสารความเร็วสูง FTTX จำนวน 27 จุด
20 08/08/2019 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 อู่พระประแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 778,752.00 PDF icon raakhaaklaangphrapraaedng.pdf

Pages