ซื้อผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่พนักงานประจำปี 2567

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
6512937.75
วันที่รับเอกสาร: 
20/12/2566 - 08/01/2567
วันที่ยื่นซอง: 
09/01/2567
วันที่เปิดซองประมูล: 
10/01/2567
ราคากลาง: 
6,512,937.75
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, ธันวาคม 20, 2566