ประกาศประกวดราคาซื้อระบบ Security Information And Event Management

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding]
วงเงินงบประมาณ: 
3540000
วันที่รับเอกสาร: 
08/01/2567 - 15/01/2567
วันที่ยื่นซอง: 
16/01/2567
วันที่เปิดซองประมูล: 
17/01/2567
ราคากลาง: 
3,500,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มกราคม 8, 2567