จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) พร้อม License SAP

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
10000000
วันที่รับเอกสาร: 
30/11/2566 - 19/12/2566
วันที่ยื่นซอง: 
20/12/2566
วันที่เปิดซองประมูล: 
21/12/2566
ราคากลาง: 
9,940,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2566