สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปี 2567 งวดประจำเดือน ตุลาคม 2566

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ทุกวิธี
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, กุมภาพันธ์ 20, 2567