ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวน พร้อมติดตั้ง งบลงทุนปี 2567

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
4794400
วันที่รับเอกสาร: 
14/02/2567 - 21/02/2567
วันที่ยื่นซอง: 
22/02/2567
วันที่เปิดซองประมูล: 
23/02/2567
ราคากลาง: 
4,382,100.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 14, 2567