ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ ขสมก.

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
54972500
วันที่รับเอกสาร: 
22/02/2567 - 22/03/2567
วันที่ยื่นซอง: 
25/03/2567
วันที่เปิดซองประมูล: 
26/03/2567
ราคากลาง: 
54,972,500.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2567