ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
41 11/03/2563 ซื้อเครื่องวัดอุณหภุมิแบบอินฟราเรด (เครื่องวัดไข้) จำนวน 85 อัน วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องวัดอุณหภุมิแบบอินฟราเรด (เครื่องวัดไข้) จำนวน 85 อัน
42 10/03/2563 ้H-63-3-PR-0012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
43 09/03/2563 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค จำนวน 350 ถัง โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
44 04/03/2563 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2และ3 อู่รังสิต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ2และ3 อู่รังสิต
45 28/02/2563 ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาระบบ Call center 1348 และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยววิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะว่าจ้างบำรุงรักษาระบบ Call center 1348 และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
46 27/02/2563 จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสาร อู่รังสิต โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสาร อู่รังสิต
47 25/02/2563 ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ แอล คลีน เจล และขายึดขวดผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ แอล คลีน เจล และขายึดขวดผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
48 21/02/2563 ว่าจ้างผลิตสปอตอนิเมชั่น ขสมก.กับการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยวธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะว่าจ้างผลิตสปอตอนิเมชั่น ขสมก.กับการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
49 18/02/2563 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถโดยสาร ขดร.4 และ ขดร.8 ด้วยวิธีคัดเลือก PDF icon ประกาศยกเลิก พขร.4 และ 8
50 14/02/2563 กจซ.23/2563 ลว.14 ก.พ. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ
51 14/02/2563 บร.15/2563 ลว.11 ก.พ.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 218 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
52 14/02/2563 ้H-63-2-Po-0017 ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค และขวดหัวฉีดแอลกอฮอล์ โดยวธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค และขวดหัวฉีดแอลกอฮอล์
53 06/02/2563 ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
54 06/02/2563 ประกาศผู้ชนะว่าจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะจงจง PDF icon ประกาศผู้ชนะว่าจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
55 05/02/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดควันดำ จำนวน 2 เครื่อง เขตการเดินรถที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก PDF icon prakaasphuuchnaekhruuengwadkhwandam.pdf, PDF icon raayngaanphlphicchaarnaaekhruuengwadkhwandam.pdf
56 29/01/2563 ซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2563 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อประกันภัยรถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2563
57 27/01/2563 พิเศษ บริษัทโลจิสติกส์/2563 ประกาศผู้ชนะเรื่องจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเรื่องจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
58 22/01/2563 ซื้อหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 จำนวน 20,000 ชิ้น วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 จำนวน 20,000 ชิ้น
59 14/01/2563 ยกเลิก ประกวดราคาว่าจ้างประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebranding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ยกเลิกประกวดราคาประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ
60 07/01/2563 ประกาศยกเลิก ว่าจ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การ จำนวน 13,347 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศยกเลิกว่าจ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงาน

Pages