จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1,749 คัน ต่อไปอีก 1 เดือน ธ.ค.66

เลขที่ประกาศ: 
พิเศษ 59/2566 ลว.21 พ.ย.2566
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
80067260.97
ราคากลาง: 
80,067,260.97
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
22,968,931.37
หมายเหตุ: 
529 คัน
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
6,345,421.00
หมายเหตุ: 
100 คัน
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
21,291,823.00
หมายเหตุ: 
490 คัน
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
5,031,225.60
หมายเหตุ: 
79 คัน
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท แสงเจริญทูลส์เซ็นเตอร์ จำกัด
ราคา: 
21,726,350.00
หมายเหตุ: 
500 คัน
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ไทยแสงเจริญเซอร์วิส จำกัด
ราคา: 
2,703,510.00
หมายเหตุ: 
51 คัน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
22,968,931.37
หมายเหตุ: 
529 คัน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
6,345,421.00
หมายเหตุ: 
100 คัน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
21,291,823.00
หมายเหตุ: 
490 คัน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา: 
5,031,225.60
หมายเหตุ: 
79 คัน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท แสงเจริญทูลส์เซ็นเตอร์ จำกัด
ราคา: 
21,726,350.00
หมายเหตุ: 
500 คัน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ไทยแสงเจริญเซอร์วิส จำกัด
ราคา: 
2,703,510.00
หมายเหตุ: 
51 คัน
วันที่ประกาศ: 
28/11/2566