ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1 06/12/2019 ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ (Rebramding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างจัดทำประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ
2 29/11/2019 H-62-Y-PO-0039 เรื่องจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เรื่องจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 13 รายการ
3 26/11/2019 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะ บ.สตรีม.ไอ.ที คอนซัลติ้ง จำกัด
4 25/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแพ่ง กฏหมายปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
5 20/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ นายสายยนต์ ขวัญจิตร
6 20/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ นายจังหวัด วงศ์ต่อเกียรติ
7 20/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ นายสุพรรณ กวยทอง
8 20/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ นายสง่า แสงศรี
9 20/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถโดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ นายมิตรชัย พงศ์สมเพชร
10 20/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ นายสมัย ธรรมกุล
11 20/11/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล เขตการเดินรถที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ นายสุเทพ พงษ์หนู
12 15/11/2019 พิเศษ 01/2562 ลว.14 พ.ย.62 ประกาศผลผู้ชนะเช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 31 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถใช้งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ 31 คัน
13 31/10/2019 ประกาศยกเลิกว่าจ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การ ปี 2563 วิธีคัดเลือก PDF icon จ้างตัดเครื่องแบบชุดลำลองพนักงานองค์การ ปี 2563
14 29/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ นายวันชัย มั่นเกตุ
15 29/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะ นายวิชัย สุดใจ
16 29/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ
17 29/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคลนายประสิทธิ์ ไชยเทพ
18 29/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์โดยสารประจำทางเป็นรายบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นายไสว ทนคง
19 22/10/2019 กจซ.231/2562 ลว. 17 ตุลาคม 2562 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม - กันยายน 2562)
20 18/10/2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

Pages