ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
81 09/07/2562 กจซ.134/2562 ลว.4 ก.ค.2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3
82 05/07/2562 ประกาศยกเลิกการขายรถปลดระวาง (รถใช้สำนักงาน) จำนวน 10 คัน โดยวิธีทอดตลาด PDF icon ประกาศยกเลิกการขายรถปลดระวาง 10 คัน
83 05/07/2562 ประกาศผู้ชนะเช่าใช้ระบบ Leased Line Internet จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าใช้ระบบ Leased Line Internet จำนวน 1 โครงการ
84 01/07/2562 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Info Graphic VTR Clip รถโดยสารปรับอากาศ NGV ใหม่ จำนวน 1 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Info Graphic VTR Clip รถโดยสารปรับอากาศ NGV ใหม่ จำนวน 1 โครงการ
85 01/07/2562 พิเศษ/2562 ลว.28 มิ.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างพิมพ์วารสารล้อหมุน จำนวน 96,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างพิมพ์วารสารล้อหมุน
86 26/06/2562 2-62-6-PA-0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon prakaasphuuchnaekhruuengthaayeksaar0001.pdf
87 20/06/2562 จ้างทำสติ๊กเกอร์โลโก้ ขสมก.รถเอกชนร่วมบริการ จำนวน 10,000 ชิ้น วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon จ้างทำสติ๊กเกอร์โลโก้ ขสมก.รถเอกชนร่วมบริการ จำนวน 10,000 ชิ้น
88 20/06/2562 ยกเลิก ประกาศโครงการจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก PDF icon ยกเลิกประกาศจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2561
89 18/06/2562 พิเศษ 68/2562 ลว.12 มิ.ย.2562 จ้างทำความสะอาด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon จ้างทำความสะอาด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 ปี
90 12/06/2562 กจซ.58/2562 ลงวันที่ 12 มถุนายน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ของนางสาว ฐิตินันท์ ฉัตราติชาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าพื้นที่ของ น.ส.ฐิตินันท์ ฉัตราติชาต
91 12/06/2562 จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์แผนฟื้นฟูกิจการองค์การ จำนวน 1 โครงการ วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์แผนฟื้นฟูกิจการองค์การ จำนวน 1 โครงการ
92 29/05/2562 จ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ 1 ปี (สิทธิชัย) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ 1 ปี
93 15/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม เขต 2
94 15/05/2562 จ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ จำนวน 4 เดือน วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ จำนวน 4 เดือน
95 22/04/2562 ประกาศผู้ชนะการขายทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2560 โดยวิธีขายทอดตลาด PDF icon ประกาศผู้ชนะการขายทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2560
96 18/04/2562 ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 2
97 26/03/2562 ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องตรวจวัดควันดำ จำนวน 15 เครื่อง วิธีคัดเลือก PDF icon ประกาศผู้ชนะเครื่องตรวจวัดควันดำ จำนวน 15 เครื่อง
98 26/03/2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์ จำนวน 62 เครื่อง วิธีคัดเลือก PDF icon ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอ ล์ จำนวน 62 เครื่อง
99 22/03/2562 กบท.30/2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำนักงานใหญ่ จำนวน 37 กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
100 21/03/2562 H-62-2-PR-0026 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติด 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคา

Pages