ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
161 26/06/2562 2-62-6-PA-0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon prakaasphuuchnaekhruuengthaayeksaar0001.pdf
162 20/06/2562 จ้างทำสติ๊กเกอร์โลโก้ ขสมก.รถเอกชนร่วมบริการ จำนวน 10,000 ชิ้น วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon จ้างทำสติ๊กเกอร์โลโก้ ขสมก.รถเอกชนร่วมบริการ จำนวน 10,000 ชิ้น
163 20/06/2562 ยกเลิก ประกาศโครงการจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก PDF icon ยกเลิกประกาศจัดซื้อผ้าตัดเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2561
164 18/06/2562 พิเศษ 68/2562 ลว.12 มิ.ย.2562 จ้างทำความสะอาด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon จ้างทำความสะอาด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 ปี
165 12/06/2562 กจซ.58/2562 ลงวันที่ 12 มถุนายน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ของนางสาว ฐิตินันท์ ฉัตราติชาต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเช่าพื้นที่ของ น.ส.ฐิตินันท์ ฉัตราติชาต
166 12/06/2562 จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์แผนฟื้นฟูกิจการองค์การ จำนวน 1 โครงการ วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์แผนฟื้นฟูกิจการองค์การ จำนวน 1 โครงการ
167 29/05/2562 จ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ 1 ปี (สิทธิชัย) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ 1 ปี
168 15/05/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม เขต 2
169 15/05/2562 จ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ จำนวน 4 เดือน วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ จำนวน 4 เดือน
170 22/04/2562 ประกาศผู้ชนะการขายทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2560 โดยวิธีขายทอดตลาด PDF icon ประกาศผู้ชนะการขายทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2560
171 18/04/2562 ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาสที่ 2
172 26/03/2562 ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องตรวจวัดควันดำ จำนวน 15 เครื่อง วิธีคัดเลือก PDF icon ประกาศผู้ชนะเครื่องตรวจวัดควันดำ จำนวน 15 เครื่อง
173 26/03/2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์ จำนวน 62 เครื่อง วิธีคัดเลือก PDF icon ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอ ล์ จำนวน 62 เครื่อง
174 22/03/2562 กบท.30/2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำนักงานใหญ่ จำนวน 37 กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
175 21/03/2562 H-62-2-PR-0026 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติด 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคา
176 13/03/2562 H623PA0015 ประกากาศผู้ชนะจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถโดยสารปรับอากาศท่องเที่ยว 3 เส้นทาง จำนวน 1 โครงการ วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon รายละเอียดคุณลักษณะจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถโดยสารปรับอากาศท่องเที่ยว 3 เส้นทาง จำนวน 1 โครงการ
177 07/03/2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ว่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างทีปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
178 05/03/2562 ประกาศผู้ชะการเสนอราคาการว่าจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2561 จำนวน 400 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชะการเสนอราคาการว่าจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2561 จำนวน 400 เล่ม
179 01/03/2562 ประกาศผู้ชนะได้รับสิทธิ์ติดตั้งระบบ WIFI บนรถโดยสาร ประกาศเชิญชวน PDF icon ประกาศผู้ชนะได้รับสิทธิติดตั้งระบบ WIFI บนรถโดยสาร
180 13/02/2562 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจรับรถโดยสารและสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผลผู้ชนะ

Pages