ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1421 09/05/2561 1615PA0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้ออุปกรณ์ทำป้ายบอกเส้นทาง (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้ออุปกรณ์ทำป้ายบอกเส้นทาง
1422 09/05/2561 H615PA0011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซือกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 200 รีม
1423 09/05/2561 H615PA0013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซือเครื่องปรับอากาศ 36000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง
1424 09/05/2561 1615PA0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อสติ๊กเกอร์และอุปกรณ์ทำความสะอาดรถ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อสติ๊กเกอร์และอุปกรณ์ทำความสะอาดรถ
1425 09/05/2561 H615PA0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเสียงและไมโครโฟน ห้องประชุม Meeting Room วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเสียงและไมโครโฟน ห้องประชุม Meeting Room
1426 08/05/2561 H-61-5-PA-0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การว่าจ้างกำจัดหนู สำนักงานใหญ่ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การว่าจ้างกำจัดหนู สำนักงานใหญ่
1427 08/05/2561 3615PA0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
1428 08/05/2561 ประกาศผลผู้ชนะการเช่าที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ดินการท่าเรือแห่งประเทศไทย
1429 08/05/2561 3615PA0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานเขต
1430 08/05/2561 3615PA0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิด 100,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ ในวงเงินไม่เกิน 100000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1431 04/05/2561 H615PA0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใช้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืออุปกรณ์ใช้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
1432 04/05/2561 H615PA0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจอภาพคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจอภาพคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
1433 04/05/2561 H615PA0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซือหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ
1434 04/05/2561 1615PA0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงใส่ขยะ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงใส่ขยะ
1435 02/05/2561 H615PA0001 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา (ยาเบาหวาน) (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะซื้อยาเบาหวาน
1436 02/05/2561 H615PA0002 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP LaserJet P 1102 จำนวน 20 กล่อง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์
1437 02/05/2561 3615PA0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท ของ กปด.23 เขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
1438 02/05/2561 3615PA0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท กปด.33 เขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กปด.33
1439 02/05/2561 ประกาศผู้ชนะว่าจ้างพิมพ์ตั๋วรายสัปดาห์ รายเดือน และบัตรเดือน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะว่าจ้างจัดทำตั๋วรายสัปดาห์ รายเดือน และบัตรเดือนนักเรียน นิสิต นักศึกษา
1440 30/04/2561 3614PA0021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท ของสำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ

Pages