ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1401 06/06/2561 H616PA0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์สีขาว จำนวน 4 แผ่น (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์สีขาว จำนวน 4 แผ่น
1402 06/06/2561 8-61-4-PA-0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ
1403 06/06/2561 2-61-5-PA-0009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน จำนวน 7 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน จำนวน 7 รายการ
1404 06/06/2561 4-61-3-PA-0036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 100,000.00 บาท
1405 06/06/2561 3616PA0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท สำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์
1406 06/06/2561 6609PA0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท)
1407 06/06/2561 2-61-5-PA-0015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ
1408 06/06/2561 2-61-5-PA-0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของแท้ จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของแท้ จำนวน 2 รายการ
1409 06/06/2561 จ.41/2561 ลว.25 เม.ย.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่พุทธมณฑลสาย 2 (วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่พุทธมณฑลสาย 2 (วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6, PDF icon เอกสารรายละเอียดขอบเขตลักษณะเฉพาะ TOR
1410 06/06/2561 2-61-5-PA-0011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ
1411 06/06/2561 6612PA0008-6612PA0011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 โดยวิธเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
1412 06/06/2561 660XPA0012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 12 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 12 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
1413 06/06/2561 2-61-5-PA-0016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ
1414 06/06/2561 2-61-5-PA-0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน จำนวน 15 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน จำนวน 15 รายการ
1415 06/06/2561 4-61-5-PA-0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะ วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะ PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 100,000.00 บาท
1416 06/06/2561 8-61-5-PA-0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ (วงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ
1417 06/06/2561 2-61-5-PA-0012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด จำนวน 5 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด จำนวน 5 รายการ
1418 06/06/2561 4-61-4-PA-0012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ วงเงินไม่เกินหนี่งแสนบาท เขตการเดินรถที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ วงเงินไม่เกินหนี่งแสนบาท เขตการเดินรถที่ 4
1419 06/06/2561 660YPA0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
1420 06/06/2561 2-61-5-PA-0017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ

Pages