ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1401 17/05/2561 H615PA0021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ
1402 16/05/2561 2-61-4-PA-0002 ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของแท้ จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของแท้ จำนวน 2 รายการ
1403 16/05/2561 H-61-5-PA-0015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ว่าจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเจาะจง ว่าจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG), PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ว่าจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
1404 16/05/2561 2-61-4-PA-0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของแท้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของแท้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 รายการ
1405 15/05/2561 6613PA0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ของใช้อื่น ๆ จำนวน 2 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) ของเขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ของใช้อื่น ๆ จำนวน 2 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) ของเขตการเดินรถที่ 6
1406 11/05/2561 6614PA0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
1407 11/05/2561 6614PA0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุ จำนวน 18 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุ จำนวน 18 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
1408 11/05/2561 3615PA0009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทสิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000บาท กปด.33 เขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประการศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทสิ้นเปลือง กปด.33
1409 11/05/2561 6614PA0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ของใช้อื่น ๆ จำนวน 2 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ของใช้อื่น ๆ จำนวน 2 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
1410 11/05/2561 3615PA0010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท กปด.13 เขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของใช้สำนักงาน กปด.13
1411 11/05/2561 6614PA0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์แอร์ จำนวน 14 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์แอร์ จำนวน 14 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
1412 11/05/2561 6614PA0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ของใช้อื่น ๆ จำนวน 5 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ของใช้อื่น ๆ จำนวน 5 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
1413 11/05/2561 6614PA0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
1414 11/05/2561 6614PA0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 5 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุ จำนวน 18 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
1415 10/05/2561 H-61-5-PA-0012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ใบเสณ้จรับเงิน ใบกำกับภาษี (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ใบเสณ้จรับเงิน ใบกำกับภาษี
1416 10/05/2561 3615PA0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท เขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องน้ำ
1417 10/05/2561 H615PA0014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบัตรรถ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซือบัตรรถ
1418 10/05/2561 3615PA0014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท สำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของใช้สำนักงาน สำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 3
1419 09/05/2561 H615PA0010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ
1420 09/05/2561 1615PA0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้ออุปกรณ์ทำป้ายบอกเส้นทาง (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้ออุปกรณ์ทำป้ายบอกเส้นทาง

Pages