ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1401 24/05/2561 H-61-5-PA-0026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน-เครื่องเขียน จำนวน 8 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน-เครื่องเขียน จำนวน 8 รายการ
1402 24/05/2561 1615PA0018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษ A4 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษ A4
1403 24/05/2561 1615PA0020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์
1404 24/05/2561 1615PA0027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ
1405 24/05/2561 1615PA0014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษ A4 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษ A4
1406 24/05/2561 H-61-5-PA-0027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น จำนวน 10 กล่อง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น จำนวน 10 กล่อง
1407 24/05/2561 H-61-5-PA-0027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น จำนวน 10 กล่อง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น จำนวน 10 กล่อง
1408 24/05/2561 1615PA0019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษต่อเนื่อง (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษต่อเนื่อง
1409 24/05/2561 1615PA0022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของใช้เบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของใช้เบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ
1410 24/05/2561 1615PA0027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ
1411 24/05/2561 1615PA0015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษต่อเนื่อง (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษต่อเนื่อง
1412 24/05/2561 H615PA0025 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษต่อเนื่อง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ
1413 24/05/2561 1615PA0026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อของเบ็ดเตล็ดจำนวน 3 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อของเบ็ดเตล็ดจำนวน 3 รายการ
1414 24/05/2561 1615PA0016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษ A4 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษ A4
1415 24/05/2561 H-61-5-PA-0026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน-เครื่องเขียนเพื่อสำรองคลัง จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน-เครื่องเขียนเพื่อสำรองคลัง จำนวน 8 รายการ
1416 24/05/2561 1615PA0012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษ A4 (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษ A4
1417 24/05/2561 1615PA0021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อของเบ็ดเตล็ดจำนวน 2รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อของเบ็ดเตล็ดจำนวน 2รายการ
1418 24/05/2561 1615PA0017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษต่อเนื่อง (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษต่อเนื่อง
1419 23/05/2561 จ.18/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาทำความสะอาดอู่พุทธมณฑลสาย 2(วงเงินไม่เกิน500,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 โดยวิธ๊คัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาทำความสะอาดอู่พุทธมณฑลสาย 2(วงเงินไม่เกิน500,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 โดยวิธ๊คั, PDF icon 1.เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะการจ้างเหมาทำความสะอาด TOR, PDF icon 2.เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะการจ้างเหมาทำความสะอาด TOR
1420 23/05/2561 จ.33/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่ไร่ขิง (วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่ไร่ขิง (วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6, PDF icon เอกสารรายละเอียดขอบเขตลักษณะเฉพาะ TOR

Pages