ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1461 17/05/2561 H615PA0016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 30000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) 37450 PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซือเครื่องปรับอากาศ 30000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง
1462 17/05/2561 H615PA0019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
1463 17/05/2561 H615PA0017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ
1464 17/05/2561 2-61-4-PA-0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิพม์ ของแท้ จำนวน 1 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของแท้ จำนวน 1 รายการ
1465 17/05/2561 1615PA0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด
1466 17/05/2561 H615PA0021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ
1467 17/05/2561 2-61-4-PA-0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของแท้ จำนวน 11 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของแท้ จำนวน 11 รายการ
1468 17/05/2561 H615PA0018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 6 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืออะไหล่รถ จำนวน 6 รายการ
1469 17/05/2561 H615PA0019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
1470 17/05/2561 H615PA0022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบัตร Smart Card (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบัตร Smart Card จำนวน 2000 ใบ
1471 17/05/2561 H615PA0018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถทะเบียน พศ-3482 จำนวน 6 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถทะเบียน พศ-3482 จำนวน 6 รายการ
1472 17/05/2561 H-61-5-PA-0020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ว่าจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์แนะนำองค์การ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการ ว่าจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์แนะนำองค์การ, PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ว่าจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์แนะนำองค์การ
1473 17/05/2561 H615PA0017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 8 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถทะเบียน จำนวน 8 รายการ
1474 16/05/2561 H-61-5-PA-0015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ว่าจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเจาะจง ว่าจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG), PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ว่าจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
1475 16/05/2561 2-61-4-PA-0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของแท้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของแท้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 4 รายการ
1476 16/05/2561 2-61-4-PA-0002 ประกาศผู้ชนะสอบราคาซื้้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของแท้ จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของแท้ จำนวน 2 รายการ
1477 15/05/2561 6613PA0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ของใช้อื่น ๆ จำนวน 2 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) ของเขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ของใช้อื่น ๆ จำนวน 2 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) ของเขตการเดินรถที่ 6
1478 11/05/2561 6614PA0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์แอร์ จำนวน 14 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์แอร์ จำนวน 14 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
1479 11/05/2561 3615PA0010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท กปด.13 เขตการเดินรถที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของใช้สำนักงาน กปด.13
1480 11/05/2561 6614PA0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ของใช้อื่น ๆ จำนวน 5 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ของใช้อื่น ๆ จำนวน 5 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6

Pages