ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1461 23/04/2561 H614PA0011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟ LED จำนวน 20 ดวง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซือหลอดไฟ LED จำนวน 20 ดวง
1462 23/04/2561 1614PA0009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ A4 จำนวน 1 รายการ
1463 23/04/2561 H614PA0011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟ LED ขนาด 10.5 W แบบเกลียว จำนวน 20 ดวง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟ LED ขนาด 10.5 W แบบเกลียว จำนวน 20 ดวง
1464 23/04/2561 1614PA0019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)กร วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ
1465 23/04/2561 1614PA0015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ
1466 23/04/2561 H-61-4-PR-0009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การว่าจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟต์ จำนวน 2 เครื่อง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การว่าจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟต์ จำนวน 2 เครื่อง
1467 23/04/2561 1614PA0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ
1468 23/04/2561 1614PA0010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ
1469 23/04/2561 1614PA0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
1470 23/04/2561 1614PA0014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ A4 จำนวน 1 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ A4 จำนวน 1 รายการ
1471 23/04/2561 H-61-4-PA-0012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ว่าจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟต์ จำนวน 2 เครื่อง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การว่าจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟต์ จำนวน 2 เครื่อง
1472 23/04/2561 1614PA0011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดว่าจ้างบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง จำนวน 3 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดว่าจ้างบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง จำนวน 3 รายการ
1473 23/04/2561 1614PA0012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ A4 จำนวน 1 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ A4 จำนวน 1 รายการ
1474 23/04/2561 H614PR0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
1475 20/04/2561 H-61-4-PA-0014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ Line Printer จำนวน 2 เครื่อง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ Line Printer จำนวน 2 เครื่อง
1476 20/04/2561 1614PR0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 รายการ
1477 18/04/2561 ็H614PR0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ
1478 18/04/2561 1614PR0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ
1479 17/04/2561 H614PA0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซือกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ
1480 11/04/2561 H614PA0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 9 รายการ

Pages