ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1441 18/05/2561 2-61-4-PA-0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 4 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 4 รายการ
1442 18/05/2561 2-61-4-PA-0014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้เบ็ตเตล็ด จำนวน 6 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้เบ็ตเตล็ด จำนวน 6 รายการ
1443 18/05/2561 7614PA0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเแลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง กปด.17
1444 18/05/2561 6613PA0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างลานจอดรถอู่ไร่ขิง กปด.16 จำนวน 7 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างลานจอดรถอู่ไร่ขิง กปด.16 จำนวน 7 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเด
1445 18/05/2561 1615PA0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
1446 18/05/2561 7614PA0009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองกปด.37 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง กปด.37 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท
1447 18/05/2561 2-61-4-PA-0010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน จำนวน 21 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน จำนวน 21 รายการ
1448 18/05/2561 6613PA0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ของใช้อื่น ๆ จำนวน 8 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ของใช้อื่น ๆ จำนวน 8 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
1449 18/05/2561 2-61-4-PA-0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ
1450 18/05/2561 2-61-4-PA-0015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้เบ็ตเตล็ด จำนวน 5 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้เบ็ตเตล็ด จำนวน 5 รายการ
1451 18/05/2561 6613PA0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าบริการสอบเทียบเครื่องวัดเสียง จำนวน 1 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) ของเขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าบริการสอบเทียบเครื่องวัดเสียง จำนวน 1 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) ของเขตการเดินรถที่ 6
1452 18/05/2561 6613PA0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 7 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 7 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
1453 18/05/2561 1615PA0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้ออุปกรณ์ทำป้ายชี้บ่ง (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้ออุปกรณ์ทำป้ายชี้บ่ง
1454 18/05/2561 7614PA0011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจัดซื็อวัสดุสำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท
1455 18/05/2561 2-61-4-PA-0011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน จำนวน 11 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน จำนวน 11 รายการ
1456 18/05/2561 7614PA0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเจาะจง ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยวิธเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1457 18/05/2561 2-61-4-PA-0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 3 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 3 รายการ
1458 18/05/2561 2-61-4-PA-0016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้เบ็ตเตล็ด จำนวน 3 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้เบ็ตเตล็ด จำนวน 3 รายการ
1459 18/05/2561 6613PA0009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ของใช้อื่น ๆ จำนวน 15 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ของใช้อื่น ๆ จำนวน 15 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
1460 18/05/2561 6613PA0010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท)เขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท)เขตการเดินรถที่ 6

Pages