ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1381 18/05/2561 2-61-4-PA-0012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน จำนวน 7 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียน จำนวน 7 รายการ
1382 18/05/2561 2-61-5-PA-0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อแดวู จำนวน 12 คัน (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อแดวู จำนวน 12 คัน
1383 18/05/2561 7613PA0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง กปด.27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เขตการเดินรถที่ 7 กปด.27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
1384 18/05/2561 6613PA0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6
1385 18/05/2561 2-61-4-PA-0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 2 รายการ
1386 18/05/2561 2-61-4-PA-0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 4 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 4 รายการ
1387 18/05/2561 7614PA0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเแลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง กปด.17
1388 18/05/2561 2-61-4-PA-0013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้เบ็ตเตล็ด จำนวน 13 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องใช้เบ็ตเตล็ด จำนวน 13 รายการ
1389 17/05/2561 H615PA0019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
1390 17/05/2561 H615PA0016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 30000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) 37450 PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซือเครื่องปรับอากาศ 30000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง
1391 17/05/2561 H615PA0018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถทะเบียน พศ-3482 จำนวน 6 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถทะเบียน พศ-3482 จำนวน 6 รายการ
1392 17/05/2561 H615PA0019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
1393 17/05/2561 2-61-4-PA-0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิพม์ ของแท้ จำนวน 1 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของแท้ จำนวน 1 รายการ
1394 17/05/2561 H615PA0021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืออุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ
1395 17/05/2561 2-61-4-PA-0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของแท้ จำนวน 11 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของแท้ จำนวน 11 รายการ
1396 17/05/2561 H615PA0018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 6 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืออะไหล่รถ จำนวน 6 รายการ
1397 17/05/2561 1615PA0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด
1398 17/05/2561 H615PA0017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ
1399 17/05/2561 H615PA0022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบัตร Smart Card (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบัตร Smart Card จำนวน 2000 ใบ
1400 17/05/2561 H-61-5-PA-0020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ว่าจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์แนะนำองค์การ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการ ว่าจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์แนะนำองค์การ, PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ว่าจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์แนะนำองค์การ

Pages