ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1381 30/05/2561 3-61-5-PA-0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิด 100,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อพัสดุสำนักงาน วงเงินไม่เกิน 100000บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1382 30/05/2561 H615PA0032 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 11 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำรองคลัง) จำนวน 11 รายการ, PDF icon รายละเอียดคุณลักษณะหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์
1383 28/05/2561 7615PA0011 ประกาผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจัดซื็อวัสดุสำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท
1384 28/05/2561 7615PA0012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท
1385 28/05/2561 H615PA0031 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
1386 28/05/2561 H615PA0029 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกุญแจประตูบานสวิงคู่ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซือกุญแจบานสวิงคู่ จำนวน 1 ชุด
1387 28/05/2561 7615PA0010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ สำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะจัดซื็้อกระดาษสำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท
1388 28/05/2561 H615PA0030 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Canon Image Class LBP 6680X Mono Laser Printer (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) undefined PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Canon Image Class LBP 6680X Mono Laser Printer จำนวน 10 กล่อง
1389 25/05/2561 7615PA0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษประจำเดือนพฤษภาคม 2561 กปด.37จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ เขตการเดินรถที่ 7 กปด.37 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
1390 25/05/2561 7615PA0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 กปด.27จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เขตการเดินรถที่ 7 กปด.27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
1391 25/05/2561 7615PA0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กปด.17 ประจำเดือนพฤษภาคม2561 กปด.27จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เขตการเดินรถที่ 7 กปด.17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
1392 25/05/2561 7615PA0006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 กปด.37 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เขตการเดินรถที่ 7 กปด.37 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
1393 25/05/2561 7615PA0002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กปด.27 ประจำเดือนพฤษภาคม2561 กปด.27จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เขตการเดินรถที่ 7 กปด.27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
1394 25/05/2561 H615PA0028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใช้สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใช้สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
1395 25/05/2561 7615PA0009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษประจำเดือนพฤษภาคม2561 กปด.17จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ เขตการเดินรถที่ 7 กปด.17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
1396 25/05/2561 7615PR0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 กปด.37จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เขตการเดินรถที่ 7 กปด.37 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
1397 25/05/2561 7615PA0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษประจำเดือนพฤษภาคม 2561 กปด.27จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ เขตการเดินรถที่ 7 กปด.27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
1398 25/05/2561 H615PR0024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใช้สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใช้สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
1399 25/05/2561 7615PA0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 กปด.17จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เขตการเดินรถที่ 7 กปด.17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
1400 24/05/2561 1615PA0013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษต่อเนื่อง (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อกระดาษต่อเนื่อง

Pages