ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1501 29/03/2561 H613PR0025 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 7 รายการ( วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 7 รายการ
1502 29/03/2561 H613PA0032 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 7 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืออะไหล่รถ จำนวน 7 รายการ
1503 29/03/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะจงจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
1504 29/03/2561 H613PA0033 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมไดสตาร์ท จำนวน 1 ลูก(วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมไดสตาร์ท จำนวน 1 ลูก
1505 29/03/2561 H613PA0027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 4 รายการ(วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
1506 29/03/2561 H613PA0031 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน 10 รายการ(วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืออะไหล่รถ จำนวน 10 รายการ
1507 29/03/2561 H613PA0029 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาฟรีออนซ์ 134A (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซือน้ำยาฟรีออนซ์
1508 28/03/2561 H-61-3-PR-0026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ
1509 27/03/2561 1613PA0017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
1510 27/03/2561 H613PR0018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องโทรสาร Brother MFC-7470D,Fax2840(TN-2280) (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องโทรสาร Brother MFC-7470D,Fax2840(TN-2280)
1511 27/03/2561 H613PA0024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 9 อัน (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวย 9 อัน
1512 27/03/2561 1613PA0010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ทำป้าย จำนวน 4 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ทำป้าย จำนวน 4 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท
1513 27/03/2561 1613PA0004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ A4 จำนวน 1 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ A4 จำนวน 1 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
1514 27/03/2561 1613PA0020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธ๊เฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
1515 27/03/2561 1613PA0017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
1516 27/03/2561 H613PR0019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใช้สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ใช้สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
1517 27/03/2561 1613PA0012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
1518 27/03/2561 1613PA0005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ A4 จำนวน 1 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ A4 จำนวน 1 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
1519 27/03/2561 1613PA0022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
1520 27/03/2561 1613PA0011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)

Pages